Ingela Bergmo Prvulovic

Universitetslektor i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Docent i pedagogik

Forskning

Ingela Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Bergmo-Prvulovic intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet, samt vilka implikationer detta får för den karriärstödjande och vägledande praktiken avseende vuxnas karriärrelaterade frågor.

I sina studier använder Bergmo-Prvulovic multipla nivåer för analys, såsom strukturell nivå, individuell nivå och den mellanliggande nivån inom vilken karriärstödjande verksamheter är lokaliserad. Bergmo-Prvulovics avhandlingsarbete är indelat i fyra separata studier, var och en med sitt specifika syfte. Som övergripande teorietisk ram tillämpas social representationsteori.

I sin fortsatta forskning fördjupar och vidareutvecklar Bergmo-Prvulovic sin karriärforskning, med inriktning på såväl utveckling av det teoretiska och analytiska ramverket karriär som social och professionell representation, vilket i sin tur empiriskt prövats i efterföljande studier. Vidare fokuserar Bergmo-Prvulovic sin forstatta forskning på professioners karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv, där bland annat lärarprofessionen studerats i olika studier. Även vuxnas lärande i olika sammanhang är fokus för Bergmo-Prvulovics studier. 

Biografi

Bergmo-Prvulovic är Fil Dr, och lektor i pedagogik med mångårig erfarenhet av undervisning på såväl studie- och yrkesvägledarprogram, masterprogram i karriärutveckling, personalprogram och HR-program, vid både Stockholms Universitet och Jönköping University. Kommunikativt ledarskap, professionella samtal, konflikthantering liksom relationen mellan utbildning och arbetsliv, arbetslivspedagogik, vuxenpedagogik och livslångt lärande är några av Bergmo-Prvulovics specialområden. Bergmo Prvulovic är en flitigt anlitad föreläsare såväl nationellt som internationellt, och är också anlitad som föreläsare och handledare för doktorandstudenter vid European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling. 

Sedan 2018 är hon också Programansvarig/Utbildningsledare för HR-programmet på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Programmet har två inriktningar, psykologi respektive företagsekonomi. 

Bergmo-Prvulovic har gedigen erfarenhet av karriärvägledande och pedagogiskt arbete med vuxnas lärprocesser, med vuxna i arbetsrelaterade förändringsprocesser, samt med utveckling av valideringsprocesser inom vuxenutbildningen. Hon har också varit projektledare för "Yrkesidentifiering i samband med SFI" samt handledare i "Meritportfölj" inom SFI. Vidare har hon varit anlitad som sakkunnig i projektet OBSERVAL. Bergmo-Prvulovic är också medlem i organisationen International Association for Educational and Vocational Guidance och ingår i det svenska forskningsnätverket KAV – Karriärutveckling och Karriärvägledning, liksom i det Europeiska forskningsnätverket ESREA. 

Artikel

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J. (2021). Telework and lifelong learning Frontiers in Sociology, 6. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2020). Playing the career game in a changing world of work: Career navigation and support strategies in advice columns Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, 1(1), 53-68. More information
Hirsh, Å., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour School Leadership and Management, 39(3-4), 352-371. More information
Haug, E., Plant, P., Valdimarsdóttir, S., Bergmo-Prvulovic, I., Vuorinen, R., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G. (2019). Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016. More information
Bergmo-Prvulovic, I., Hansson, K. (2019). Governance of teachers' professional development and learning within a new career position Dyskursy Młodych Andragogów, 157-178. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2017). Demographic changes and the need for later career opportunities , 18. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2014). Is career guidance for the individual or for the market? Implications of EU policy for career guidance International Journal of Lifelong Education, 33(3), 376-392. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2013). Social representations of career: anchored in the past, conflicting with the future Papers on Social Representations, 22(1), 14.1-14.27. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2012). Subordinating careers to market forces?: A critical analysis of European career guidance policy European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 3(2), 155-170. More information

Bok

Bergmo-Prvulovic, I. (2024). Karriär: Ett livslångt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB More information

Doktorsavhandling

Bergmo-Prvulovic, I. (2015). Social representations of career and career guidance in the changing world of working life (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Bergmo-Prvulovic, I. (2022). Vägledning som stöd för lärande under hela livet. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 255 -274). Stockholm: Natur och kultur More information
Albien, A. (2022). Hvordan anvende kaosteori i karriereveiledning?. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Albien, A. (2022). The edge of chaos: Applying the Chaos Theory of Careers. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Bergmo-Prvulovic, I. (2022). Career as social and professional representations. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Langström, C. (2022). Læringsvilkår og faser i karriereveiledning. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Langström, C. (2022). Learning conditions and phases in career guidance and counselling. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Bergmo-Prvulovic, I. (2022). Karriere og et arbeidsliv i endring – ulike perspektiver på kollisjonskurs. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Bergmo-Prvulovic, I., Hansson, K. (2021). Försteläraren och skolans akademisering. In: Ulrika Bergmark & Kristina Hansson (Ed.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken (pp. 191 -209). Lund: Studentlitteratur AB More information
Bimrose, J. (2021). Lik karriereveiledning for kvinner og menn?. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Bimrose, J. (2021). Effective career guidance support for girls and women: the same or different?. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Bilon-Piórko, A. (2021). On supporting agency in career guidance. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Bilon-Piórko, A. (2021). Hvordan kan karriereveiledning styrke veisøkers handlingsevne?. In: Bergmo-Prvulovic, Ingela (Ed.), Theoretical explorations for career guidance in times of changeMore information
Bergmo-Prvulovic, I. (2019). ‘Career’ from a perspective of effort and reward. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 56 -71). London, UK: Routledge More information
Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2019). Conclusion: HR work – a balancing act with integrity. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 203 -217). London, UK: Routledge More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2018). Conflicting perspectives on career: Implications for career guidance and social justice. In: Tristram Hooley, Ronald Sultana & Rie Thomsen (Ed.), Career guidance for social justice: Contesting neoliberalism New York: Routledge More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2017). Karriär utifrån ett ansträngnings- och belöningsperspektiv. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 77 -94). Lund: Studentlitteratur AB More information
Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2017). HR-arbete med balans och integritet. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 257 -274). Lund: Studentlitteratur AB More information
Bergmo Prvulovic, I., Chaib, C. (2010). Towards a Substantial Notion of Validation. In: Marianne Horsdahl (Ed.), Communication, Collaboration and Creativity - Researching Adult Learning Odense: University of Southern Denmark Press More information

Konferensbidrag

Bergmo-Prvulovic, I. (2023). Career navigation in a complex world of work – the role of learning in guidance support throughout people’s multiple career transitions. Discover Together Conference 2023, 13–15 June 2023, Uppsala, Sweden. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2023). Vägledning som stöd för lärande i vuxenutbildning: En kvalitetsaspekt för hållbara karriärövergångar i ett föränderligt arbetsliv. ViS-konferensen 2023, När har vuxenutbildningen lyckats? 2-3 maj 2023, Linköping. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2023). Learning as the modifier of career in an era of uncertainty. 4th Nordic Conference on Research on Transitions, Career and Guidance (NORNet2023), 4–5 October 2023, Educarium, University of Turku, Finland. More information
Bergmo-Prvulovic, I., Pantelic, N. (2023). The (in)visibility (?) of Career Guidance Counsellor's Role and Function in Municipal Adult Education Research - Implications for future politics of educational and working life transition. 4th Nordic Conference on Research on Transitions, Career and Guidance (NORNet2023), 4–5 October 2023, Educarium, University of Turku, Finland. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2023). Att stödja vuxnas karriärnavigering: Ett överbryggande vägledningsperspektiv med lärande i fokus. Konferens Tryggetsrådet TRS Individstöd, 9 december 2023, Stockholm. More information
Kjellström, S., Fabisch, A., Schmidt, M., Avby, G., Bergmo-Prvulovic, I., Engström, A., Bolden, R. (2023). Workshop: Systems of leadership development: how to transcend linear conceptualizations. The 21st International Studying Leadership Conference, Copenhagen, Denmark, December 10 – 12, 2023. More information
Bjursell, C., Johansson, A., Bergmo-Prvulovic, I., Engström, A. (2022). Higher education as learning organizations – An empirical study of education managers perception of their work situation. The 26th Biennial Nordic Academy of Management Conference, Örebro, Sweden, August 24 – 26, 2022. More information
Bergmo-Prvulovic, I., Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Fabisch, A. (2022). Exploring Social Representations of Leadership Development: Designing for Work-Integrated Learning. WIL Conference 2022, 7-9 December, 2022, Trollhättan, Sweden. More information
Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Bergmo-Prvulovic, I., Fabisch, A. (2022). Shaping leadership development systems to the work context. OLKC Conference 2022, 7-9 September, 2022, Trollhättan, Sweden. More information
Bergmo-Prvulovic, I., Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Fabisch, A. (2022). Exploring Social Representations of Leadership Development: Designing for Work-Integrated Learning. Trollhättan: University West, WIL'22 International Conference on Work Integrated Learning, 7-9 December 2022, University West, Trollhättan, Sweden. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2021). How to strengthen Career Guidance as a welfare profession?: Developing a bridging career guidance approach for sustainable careers in times of precariousness. NoRNet International Conference 2021, Career in the post-welfare society: Precariousness, work migration and transitions, 6-7 October 2021, Bergen, Norway. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2021). Lifelong learning and guidance for midlife and older adults’ careers. ESRAD Online Conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Career from an exchange perspective – A mutual perspective at risk in a new age?. 11th Biennial International Conference of the Dutch HRM Network, “The Societal Impact of HRM”, 14th and 15th November 2019, Tilburg, the Netherlands. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2019). The societal impact of HRM from a Nordic perspective. 11th Biennial International Conference of the Dutch HRM Network, “The Societal Impact of HRM”, 14th and 15th November 2019, Tilburg, the Netherlands. More information
Hansson, K., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Governance of teachers’ professional development and learning within a new career position. European Conference on Educational Research (ECER), “Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future?”, September, 3-6, 2019, Hamburg, Germany. More information
Bergmo-Prvulovic, I., Sundelin, Å. (2016). Tracing the Framing on Learning Dimensions in Career Guidance Practice. IAEVG International Conference, Madrid: Promoting Equity through Guidance - Reflection, Action, Impact. 16- 18 November, 2016.. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2015). The Transformation of Career in Transitional Times. ProWorkNet Annual Conference, August 26-27,Sigtuna, Sweden. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2015). Demographic Changes and the Need for Later Career Opportunities. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, ELOA, 14-16 October 2015, Jönköping University, Sweden. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2013). Social Representations of Career Guidance Practice. Annual Nordic Conference on Educational Research, March 7-9, 2013, Reykjavik, Iceland. The NFPF/NERA´s 41th Congress Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2012). Careers between the past and the future - A social representation theory approach. The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, March 8-10, 2012, Copenhagen. More information
Bergmo-Prvulovic, I. (2012). Career guidance for the individual or for the market?: Implications of EU Policy for career guidance. The Inaugural Conference of the ESREA Network on policy studies: Trans-nationalization of Educational Policy Making: Implication for Adult and Lifelong Learning, University of Nottingham, United Kingdom, 9-12 Februari, 2012. More information
Bergmo Prvulovic, I. (2010). Adult Career Development from a Transition Perspective: An analytical framework for adult career counselling practice. The 6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts. 23 - 26 September 2010. More information
Bergmo Prvulovic, I. (2010). Learning to change or learning to fit - Counseling on whose demands?. Paris: Inetop Cnam, The International Conference - Counselling for Life Design. 17-19 March 2010, Paris, Inetop-Cnam. More information
Boström, A., Chaib, M., Ahl, H., Chaib, C., Bergmo Prvulovic, I., Petersson, R. (2010). Universities Regional Engagement in Regional settings in Sweden: and the case of the National Centre of Lifelong Learning (Encell), Jönköping University. Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education. More information
Chaib, C., Bergmo Prvulovic, I. (2009). Towards a Substantial Notion of Validation. The Third Nordic Conference on Adult Learning: Communication, Collaboration and Creativity. More information
Boström, A., Ahl, H., Bergmo Prvulovic, I., Chaib, C., Chaib, M., Petersson, R. (2009). Universities’ regional engagement in regional settings in Sweden. Presented at Pascal International Observatory, 7th annual conference, Univ. of British Columbia, Vancouver, Canada. More information

Övrigt

Bergmo-Prvulovic, I. . The uneasy relationship to career: Guidance counsellors' social representations of their mission and of career. More information

Samlingsverk

(2022). Theoretical explorations for career guidance in times of change. More information
(2019). Human resource management: A Nordic perspective. London, UK: Routledge More information
(2017). HR: Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund: Studentlitteratur AB More information