Rebecka Florin Sädbom

Universitetslektor i didaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Ämnesansvarig för samhällskunskap inklusive geografi

Rebecka Florin Sädbom, fil. dr. är universitetslektor i didaktik med inriktning mot samhällskunskap.

Forskning

Rebeckas forskning handlar om pedagogiska och didaktiska frågor gällande elevers och lärares undervisningspraktik där relationen mellan undervisning och lärande problematiseras. Forskningen grundas i både livsvärldshermeneutik, variationsteori samt läroplansteori och forskningsintresset riktas mot både samhällskunskapsdidaktik, högskolepedagogik, och lärarutbildningsfrågor. År 2015 disputerade hon med en avhandling som heter, I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande. En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola.

Rebecka har bland annat ingått i en forskargrupp med syftet att beforska Övningsskoleprojektet som regeringen initierade år 2014 och som pågick fram till  år 2019. Syftet med övningsskoleprojektet var ett ökat fokus mot den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen och att öka kvaliteten på denna. Forskningen berör bland annat hur bedömningsmatriser används och förstås av VFU-handledare och studenter samt studenters och handledares syn på god handledning. 

Rebecka har också arbetat med olika typer av kompetensutvecklingsuppdrag gällande förstelärare, handledare för forskningscirklar med aktionsforskning som grund, samt handledare för learning study.

Hon innehar sedan våren - 21 ett gästlektorat vid Luleå Tekniska Universitet, och ingår där i en forskargrupp för att utveckla den ämnesdidaktiska plattformen i samhällskunskap.

 

Biografi 

Rebecka Florin Sädbom är utbildad och legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och religionskunskap och har varit yrkesverksam gymnasielärare. Hon har en fil. mag i samhällskunskap. Inom lärarprogrammen vid JU undervisar hon främst på ämneslärarprogrammet med inriktning mot blivande samhällskunskapslärare med inriktning mot gymnasieskolan, men även med inriktning år 7-9. Hon är också flitigt involverad som handledare och examinator när det gäller examensarbeten på både grund- och ämneslärarutbildningen samt VAL-utbildningen.

 

 

 

Artikel

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Manderstedt, L., Anderström, H. (2024). We are mentoring more often: experiences of being a mentor in a training school project Education Inquiry, 15(2), 203-226. More information
Florin Sädbom, R. (2022). Det är inte enbart att gå in i ett klassrum och lära ut något! Ämneslärarstudenters beskrivningar om utvecklandet av samhällskunskapsdidaktiskt kunnande på variationsteoretisk grund (One can’t just enter the classroom and begin to teach! Pre-service teachers’ descriptions on the development of didactic knowledge in social studies by variation theory as guiding principle) Högre Utbildning, 12(2), 15-29. More information
Manderstedt, L., Anderström, H., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2022). Consensus and discrepancies on quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 116. More information
Anderström, H., Manderstedt, L., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2020). Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Utbildning och Lärande / Education and Learning, 14(1), 45-64. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H., Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal Högre Utbildning, 9(1), 48-60. More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2018). Mentorship programs in the manufacturing industry. More information
Florin Sädbom, R. (2008). Etik och intuition i vardagen Grundskoletidningen, 18(1), 56-62. More information
Sädbom, R. (2007). I en del av lärares vardag - det etiska handlandet och dess relation till intuition-i-aktion som existerande yrkesskicklighet Didaktisk Tidskrift, 17(3), 165-183 Jönköping: Jönköping University Press . More information

Doktorsavhandling

Florin Sädbom, R. (2015). I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande: En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University). More information

Antologibidrag

Florin Sädbom, R. (2020). Demokratiträning i skolan och inom lärarutbildning. In: Maria Jarl & Hans Albin Larsson (Ed.), Utbildningens organisation och villkor: Demokratins grunder (pp. 146 -164). Stockholm: Natur och kultur More information
Florin Sädbom, R. (2017). Att utbildas för att utbilda: en didaktisk reflektion om av undervisa blivande ämneslärare. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 17 -33). Jönköping: Jönköping University More information
Nersäter, Å., Florin Sädbom, R. (2017). Förstelärarens roll för skolutveckling: ett forsknings- och förstelärarperspektiv. In: Rebecka Florin sädbom, Mikael Gustavsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 129 -146). Jönköping: Jönköping University More information

Konferensbidrag

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2022). Vi handleder mer!: Erfarenheter av att vara handledare i en övningsskola. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Florin Sädbom, R. (2021). Det är inte bara att gå in i ett klassrum och lära ut något! En studie om hur ämneslärarstudenter utvecklar ämnesdidaktiskt kunnande. Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. More information
Florin Sädbom, R., Åman, P. (2018). Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling. Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L., Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet. More information
Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H., Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan. Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet. More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs - a way to inclusion and diversity at the workplace. 7th Nordic Conference of Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.. More information
Florin Sädbom, R., Nersäter, Å. (2017). Förstelärarens roll förskolutveckling - ett  forsknings- och förstelärarperspektiv. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan,21 nov, 2017. More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs for workplace inclusion and learning. The SCUTREA Conference 2017: Adult Education for Inclusion and Diversity, Edinburgh, 4-6 July 2017.. More information
Florin Sädbom, R., Lindström, C., Assarsson, P., Nersäter, A. (2017). Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip. Forskningsbaserad undervisning, 21 nov, 2017 HLK. More information
Florin Sädbom, R. (2016). Förstelärares lärande och utveckling inom ramen för en aktionsforskningsinspirerad kurs.: Hur och varför?. Nordisk konferens i aktionsforskning (NORALF), 6-7 oktober, 2016, Göteborgs Universitet. More information
Florin Sädbom, R. (2015). In an era of restructuring of the educational system in Sweden: In a field of tension, teachers in between fixed objectives in curriculum and student learning. NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, 4-6 March, 2015. More information
Florin Sädbom, R. (2013). From objectives to the object of learning.: Teachers designing for learning by using learning study as a way to inquire teachers planning in social studies in the 8th grade classroom.. The world association of lesson studies, International Conference 2013 (WALS). More information
Florin Sädbom, R. (2013). Doktorsutbildning i didaktik med inriktning mot samhällskunskap - ett exempel.. Lärarutbildning och nya paradigm i pedagogisk forskning. (Esbo Finland). More information
Florin Sädbom, R. (2011). Att leda lärande och bygga kunskap om den egna undervisningspraktiken i samhällskunskap på grundskolan.. Nationell nätverksträff för pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning inom fenomenografi och variationsteori. More information
Florin Sädbom, R. (2010). The goal-oriented teacher, a leader in disguise?. Nordic Educational Research Association (NERA). More information

Rapport

Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Strategiskt mentorskap: Mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande. Visby: Nomen förlag More information
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. More information

Samlingsverk

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University More information