Mikael Segolsson

Universitetslektor i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Mikael Segolsson är lektor i pedagogik med huvudsaklig forskningsinriktning inom skolutveckling och undervisningsfrågor i forskningsmiljön Praktiknära UtbildningsForskning (PUF). Mikael disputerade 2011 med avhandlingen Lärandets hermeneutik — Tolkningen och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Avhandling är teoretisk och behandlar lärande och bildning med utgångspunkt i hermeneutisk filosofi. 2006 avlade han även en licentiatavhandling i pedagogiskt arbete med Programmeringens intentionala objekt — nio elevers uppfattningar av programmering. Vidare har olika forskningsprojekt som rör undervisningspraktiker kopplat till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utgjort en forskningsinriktning.

Nyligen avslutade och pågående projekt

2013-2015 arbetade Mikael i VR finansierade projektet En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – med forskande lärare. Projektet studerade vad som händer i läraryrket och i skolan som organisation när vetenskap och forskning integreras i verksamheten. 2014-2016 var Mikael projektledare för The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School. Studien genomfördes i samarbete med Värnamo kommun. Förnärvarande arbetar Mikael med forskningsprojektet Kollaborativ Formativ Undervisningsanalys – professionsdriven skolutveckling som involverar hela lärarkollegiet (startade 2016). Ett särskilt fokus i projektet riktas mot förstelärares roll som mellanledare i skolutvecklande processer. Studien genomförs i samarbete med Jönköpings kommun. Parallellt är Mikael projektansvarig för forskningsprojektet Framgångsfaktorer i undervisningen. Projektet är ett samarbete med FoUrum Utbildning Region Jönköping och avslutas 2019.

Biografi

Mikael har arbetat på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping sedan 2006, tidigare har han varit anställd vid Karlstads universitet i sju år. Han är en flitigt använd föreläsare kring frågor som bland annat rör skolutveckling, praktiknära forskning, teorier kring lärande och undervisning, och hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan konkretiseras i den lokala skolan. På högskolan undervisar Mikael i kurser på såväl grund- som avancerad nivå inom ramen för lärarprogrammet, i uppdragsverksamheten och i fristående kurser för yrkesverksamma inom skolan.

Artikel

Hirsh, Å., Segolsson, M. (2021). "Had there been a Monica in each subject, I would have liked going to school every day": a study of students’ perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions Education Inquiry, 12(1), 35-53. More information
Hirsh, Å., Segolsson, M. (2019). Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning: An activity theory-based study of leadership as an overarching practice Educational Management Administration & Leadership, 47(3), 400-420. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å. (2019). How skilled teachers enable success in their teaching with respect to inclusion and knowledge development: A qualitative study based on teachers’ experiences of successful teaching International Journal of Teaching and Education, VII(2), 35-52. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86. More information
Rapp, S., Segolsson, M., Aktaş, V. (2017). The Director of Education and Research-Based Education: Exploring the Tensions between Policy and What Directors Actually Report , 2(4). More information
Rapp, S., Segolsson, M., Kroksmark, T. (2017). The Education Act: Conditions for a Research-based School A Frame-Factor Theoretical Thinking , 2(2), 1-13. More information
Segolsson, M. (2008). Drömmen om att kontrollera kunskap Grundskoletidningen, 10-16. More information
Segolsson, M., Kroksmark, T. (2007). Varför står förskolan utanför Lärarlyftet? Jönköpings-Posten. More information
Segolsson, M. (2007). Postmoderna tankar om postmodernitet Didaktisk Tidskrift. More information

Bok

Hirsh, Å., Segolsson, M. (2019). Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling. Sverige: Books on Demand More information

Doktorsavhandling

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping). More information

Antologibidrag

Segolsson, M. (2021). Datainsamling och analys – verktyg i systematiskt kvalitetsarbete. In: Å. Hirsh & A. Olin (Ed.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 55 -78). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Segolsson, M. (2013). Bildning i en uppkopplad skola. In: Tomas Kroksmark (Ed.), Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund (pp. 179 -196). Lund: Studentlitteratur More information
Segolsson, M. (2010). Information, kunskap och bildning. In: Hugo, Martin & Segolsson, Mikael (Ed.), Lärande och bildning i en globaliserad tid (pp. 27 -36). Lund: Studentlitteratur More information
Segolsson, M., Kilbrink, N., Bjurulf, V. (2009). Ämnet teknik i grundskolan. In: Schüllerqvist, Ullström & Ullström (Ed.), Ämnesdidaktiska brobyggen: Didaktiska perspektiv inom lärande och forskning Karlsatad: Karlstad University Studies More information

Konferensbidrag

Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Segolsson, M. (2007). The Gadamerian notion of ”Bildung” for the Postmodern Era a Theoretical Discussion on the Need to Redefine the Bildung-process. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Segolsson, M. (2005). Pupils' Learning and Experiences of Programming LEGO Robotics. NFPF/NERA Oslo. More information
Segolsson, M. (2005). Pupils Experience of Programming Computers: An Example of Learning with Computers from Swdish Compulsory School. ECER Dublin University. More information
Segolsson, M. (2004). Hur uppfattar elever att de lär sig programmera?. NFPF/NERA Reykjavik. More information

Rapport

Segolsson, M., Bäcklund, J. (2016). Flippa mellan skolämnen: En forskningsstudie om Flippad undervisning i skolår 6 och 7. More information
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. More information
Segolsson, M., Lindh, J., Kilbrink, N., Carlsson, S. (2003). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen: Slutrapport. Jönköping More information
Mikael, S., Lindh, J., Kilbrink, N., Carlsson, S. (2002). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen: Delrapport. Jönköping More information

Samlingsverk

(2010). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur More information
(2009). Forskande lärare i praktiken Volym 6. Jönköping: Jönköping University Press More information
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 5. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 4. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
(2007). Forskande lärare i praktiken: Vol. 1. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation More information
(2007). Forskande lärare i praktiken: Vol. 2. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation More information

Licentiatavhandling

Segolsson, M. (2006). Programmeringen intentionala objekt: Nio elevers uppfattningar av programmering (Licentiate thesis, Karlstad: Karlstad University Studies). More information