Sara Hvit Lindstrand

Universitetslektor i pedagogik inriktning förskola
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Ämnesansvarig för förskolepedagogik

 

Forskning

Sara Hvit Lindstrand är lektor i pedagogik med inriktning förskola. Hennes forskning handlar om förskolebarns språkande relaterat till meningsskapande och multimodalitet. Sara har ett särskilt intresse för förskolans villkor för barns spontana utforskande och lek kopplat till demokrati, estetiska uttryckssätt och tidigt läsande och skrivande, New Literacy Studies (NLS). 

Biografi

Sara disputerade 2015 med avhandlingen Små barns tecken- och meningsskapande. Multimodalt görande och teknologi. 

Sara har yrkeserfarenhet av att driva pedagogisk utveckling i, och  leda förskolans utbildning utifrån ett särskilt intresse för hållbar framtid, formativ bedömning, pedagogisk dokumentation, flerdimensionellt språkande och projekterande arbetssätt.

Sara undervisar, föreläser, handleder och examinerar examensarbeten på förskollärarutbildningen.

Publikationer

Nilsson, Stefan., Björkman, Berit., Almqvist, Anna-Lena., Björk-Willen, Polly., Donohue, Donna., Enskär, Karin., Granlund, Mats., Huus, Karina & Hvit, Sara (2013). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective. Developmental neurorehabilitation, 18(3), 162-168.

Hvit, Sara. (2014). Literacy events in toddlergroups: Preschool educators’ talk about their work with literacy among toddlers. Journal of Early Childhood Literacy. 1468798414526427.

Lindstrand, Sara H & Björk-Willén, Polly. (2015). “When you give them a pencil they often say they’re writing” ̶ Preschool teachers’ categorization of written language work with toddlers. Australasian Journal of Early Childhood.

Lindstrand, Sara H (2015). Are we spinning or is it the board?-Young children’s interaction with an interactive whiteboard in preschool. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(03), 124-144.

Lindstrand, Sara H (2015). Små barns tecken- och meningsskapande. Multimodalt görande och teknologi. (Doctoral dissertation, School of Education and Communication, Jönköping University).

Antologibidrag

Hvit Lindstrand Sara, (2020), Barns utforskande i digitala teckenvärldar.   I Kyrk Seger, Erika (red.)(2020). Digitalt meningsskapande i förskolan. Lärarförlaget. 

Nilsson, Monica., Hvit Lindstrand, Sara., Öhman, Charlotte., & Alnervik, Karin. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. I Anderberg, E. (red) Skolnära forskningsmetoder. Lund: Studentlitteratur.

Bok

Alnervik, K., & Hvit Lindstrand, S. (2020). Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan. Liber.

 

 

Artikel

Richardson, T., Waite, S., Askerlund, P., Almers, E., Hvit Lindstrand, S. (2023). How does nature support early language learning?: A systematic literature review. More information
Wernholm, M., Hvit Lindstrand, S., Kjällander, S. (2023). Barns hybrida lek i förskolan Utbildning och Lärande / Education and Learning, 17(4), 105-122. More information
Schmidt, C., Hvit Lindstrand, S. (2022). Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1: ”Jag tycker att molnbullen smakar delikat” Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 78-99. More information
Lindstrand, S., Lecusay, R., Mrak, L. (2022). Lyssnande undervisning i förskolan Nordisk Barnehageforskning, 19(4), 206-226. More information
Hvit Lindstrand, S., Björk-Willén, P. (2016). “When you give them a pencil they often say they’re writing”  ̶  Preschool teachers’ categorisation of written language work with toddlers Australasian Journal of Early Childhood, 41(1), 90-99. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168. More information
Hvit, S. (2015). Literacy events in toddler groups: Preschool educators' talk about their work with literacy among toddlers Journal of Early Childhood Literacy, 15(3), 311-330. More information
Hvit Lindstrand, S. (2015). Are we spinning or is it the board? Young children’s interaction with an interactive whiteboard in preschool Nordic Journal of Digital Literacy, 10(3), 124-144. More information
Hvit, S. (2010). Små förskolebarns berättande med stöd av den interaktiva tavlan Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa, 24-25. More information

Doktorsavhandling

Hvit Lindstrand, S. (2015). Små barns tecken- och meningsskapande i förskola: Multimodalt görande och teknologi (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University). More information

Antologibidrag

McConnachie, M., Göthson, H., Hvit Lindstrand, S. (2021). Inledning. In: H. Göthson, S. Hvit Lindstrand & M. McConnachie (Ed.), Förskolan som demokratisk mötesplats (pp. 7 -12). Stockholm: Natur och kultur More information
Hvit Lindstrand, S. (2021). Språkande och demokrati – barns medborgerliga röster. In: H. Göthson, S. Hvit Lindstrand & M. McConnachie (Ed.), Förskolan som demokratisk mötesplats (pp. 61 -78). Stockholm: Natur och kultur More information
Hvit Lindstrand, S. (2020). Det synliga språkandet. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 132 -144). Stockholm: Liber More information
Alnervik, P., Alnervik, K., Hellberg, C., Hvit Lindstrand, S. (2020). Avslutande tankar - om barn i samhället och omsorgsfull undervisning. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 145 -151). Stockholm: Liber More information
Hvit Lindstrand, S. (2020). Barns utforskande i digitala teckenvärldar. In: Erika Kyrk Seger (Ed.), Digitalt meningsskapande i förskolan (pp. 133 -147). Stockholm: Lärarförlaget More information
Nilsson, M., Hvit Lindstrand, S., Öhman, C., Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 143 -158). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Schmidt, C., Hvit Lindstrand, S. (2021). Dialogisk högläsning med yngre elever – ett praktiknära forskningsprojekt i samverkan med lärare i förskoleklassen och årskurs 1. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information
Schmidt, C., Hvit Lindstrand, S., Ljungqvist, P., Conyer, T. (2021). Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1 – teori och praktik i samverkan. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Hvit, S. (2013). Events at an interactive white board: Toddlers exploring’s of interactive symbols. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Hvit, S. (2013). Yngre förskolebarns interaktion med digitala medier och görande av ”text”. Barndomsnätverket, Göteborg, 22 augusti, 2013. More information
Schmidt, C., Hvit, S., Skepö, H., Berglund, J. (2013). Drawing on children's language - and text experiences - a source for reading and writing engagement?. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Hvit, S. (2010). Toddlers make and use of language in their world of language: Preschool as childrens language environment. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Hvit, S. (2010). Toddlers at preschool use an interactive board to make narratives. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information

Övrigt

Hellberg, C., Hvit, S. (2008). Lyssnande pedagoger och lärande småbarn: En intervjustudie om temaarbete som utmanande projekt. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hvit Lindstrand, S., Klerfelt, A. . Orchestration in preschool - children and technological tools in concert. More information

Samlingsverk

(2021). Förskolan som demokratisk mötesplats. Stockholm: Natur och kultur More information
(2020). Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan. Stockholm: Liber More information

Rapport

Hvit, S. (2010). Barns läspraktik i förskola och förskoleklass. CHILD More information