Felicia Gabrielsson Järhult

Universitetsadjunkt Kvalitetsförbättring och Ledarskap

Hej, trevligt att Du besöker min hemsida.

Att äldre och svårt sjuka personer utifrån sina och anhörigas behov ska ha tillgång till stöd, god vård, omsorg och rehabilitering är en oerhört viktig fråga. Mitt huvudsakliga intresse inom forskning och utbildning är därför att genom min kompetens bidra till utveckling och spridandet av kunskap om hur detta kan gå till. Speciellt intressant tycker jag det är att arbeta med interaktiva forskningsansatser där patienter och deras familjers erfarenheter kan lyftas fram i samarbete med professionella och forskare. Ofta med målet att utveckla organisation och förhållningssätt hos personalen som gör att de kan arbeta på ett sätt som utgår från patientens perspektiv.

2004 anställdes jag vid IFG (Institutet för gerontologi), därefter har jag varvat mitt arbete mellan undervisning, som adjunkt, handledning, forskning och administrativa uppdrag. Under 2015 arbetar jag viss tid som doktorand knuten till Forskarskolan på HHJ med målet att slutföra mitt avhandlingsarbete om äldre personers erfarenheter av vårdplanering. Övrig tid är jag lärare och kursansvarig på IFG samt Jönköping Academy (JA). Parallellt med avhandlingens studier har jag utvärderat implementeringen av ett IT-system för vårdplanering i Jönköping, Norrköping och Motala. Jag har därefter fortsatt att intressera mig för frågor inom e-hälsa & hälsoinformatik bl.a. i ett projekt som studerar patienters möjligheter att läsa sin journal via nätet.  

Tidigare i yrkeslivet har onkologi och palliativ medicin varit mina huvudsakliga verksamhets områden. 2011 - 2013 hade jag förmånen att arbeta som interaktiv följeforskare via Futurum, Jönköpings regions forskningsenhet och JA, i ett regionalt projekt som syftade till att utveckla cancervården för koloncancer patienter. Utöver klinisk verksamhet inom primärvård och sjukhusvård har jag tidigare haft möjlighet att arbeta med olika uppdrag såsom; projektledare, verksamhetsutvecklare, utvärderare & konsult. År 1987 examinerades jag som sjukgymnast, 1991 initierade jag Leg. Sjukgymnasters svenska sektion för onkologi och palliativ medicin.

Antologibidrag

Thor, J., Lundgren, C., Batalden, P., Andersson-Gäre, B., Henriks, G., Sjödahl, R., Gabrielsson Järhult, F. (2012). Collaborative improvement of cancer services in Southeastern Sweden – striving for better patient and population health, better care, and better professional development. In: Paul Batalden, Tina Foster (Ed.), Sustainably Improving Health Care: Creatively linking care outcomes, system performance, and professional development (pp. 175 -192). London: Radcliffe Publishing More information
Gabrielsson, F. (1995). Sjukgymnastens roll i den pallitativa vården. In: Barbro Beck-Friis och Peter Strang (Ed.), Pallitativ Medicin Stockholm: Liber utbildning/Almqvist & Wiksell medicin More information

Artikel

Gabrielsson-Järhult, F., Nilsen, P. (2016). On the threshold: older people's concerns about needs after discharge from hospital Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(1), 135-144. More information
Nielsen, P., Hudson, D., Gabrielsson, F., Lindqvist, K. (2006). Strategies and goals of community-based injury prevention programmes: a mixed methods study of 25 Scandinavian WHO Safe Communities Injury control and safety promotion, 13(1), 27-33. More information
Gabrielsson-Järhult, F. (2005). "Ska det sluta nu?": Cancerpatienternas upplevelser av att leva med andnöd Cancervården. More information

Konferensbidrag

Nordin, A., Gabrielsson-Järhult, F. (2018). Improvement knowledge in health and welfare. International Week in Health Care, Rehabilitation and Social Services, 12 to 16 of March 2018, Helsinki, Finland. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K. (2018). Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd: till nytta för individ, organisation och samhälle. Utvecklingskraft, Jönköping, 30-31 maj, 2018. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Stokken, R. (2010). Where Superman is not on staff: - on implementation and lacking feedback. 4th International Conference on Information Technology in Health Care. More information
Hedberg, B., Gabrielsson Järhult, F. (2010). Vårdplanering: delat ansvar mellan vårdtagare och personal – är det möjligt?. Elmia Äldre 2010. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Nilsen, P., Bendtsen, P., Economou, K. (2006). Co-operative Care Planning in Theory and Practice. Elmia Äldre 2010. More information
Fürst, C., Gabrielsson, F., Herbertsson, M., Fridh, M. (2003). Opioid Inhalation for Dyspnoea in Patients with advanced cancer: A randomised controlled studie. Elmia Äldre 2010. More information

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K., Kammerlind, P. (2019). Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare More information