Jönköping University arbetar för att stödja nyttiggörande av forskning och forskningsresultat. Detta arbete sker bland annat i samarbete med Science Park Jönköping.

Nyttiggörande av forskning kan innebära allt ifrån att tillgängliggöra resultat för samhället, skapa samarbeten mellan företag och forskningsgrupper, patentera och licensiera teknik, till att starta företag med forskningsresultat som bas. Det innebär även att forskning som i sig själv inte har betydande kommersiella värden kan ha stora nyttiggörande effekter.

Den svenska högskolelagen fick år 2009 tillägget att universitet och högskolor ska verka för att forskningsresultat från högskolan kommer till nytta. Bakgrunden är att Sverige har internationellt stark forskning inom många områden men att forskningens resultat anses kunna komma till nytta i högre utsträckning. I samband med lagändringen startades regionala innovationskontor för att stödja med expertkompetens, Jönköping University ingår i partnerskapet med Chalmers innovationskontor. Detta samarbete innebär att forskare får hjälp att tydliggöra vilka delar av deras forskning som kan ligga till grund för ytterligare nyttiggörande.

Nyttiggörande handlar om väsentligt mer än att ta fram helt nya produkter och tjänster. Nyttiggörande kan också innebära att redan existerande kunskap sprids och kommer till användning på nya områden, på nya sätt och i nya organisationer. Formen för ditt nyttiggörande bestäms i dialog med dig och utgår alltid från dina behov.

Våra innovationsrådgivare kan bland annat hjälpa dig med;

  • Strategier för nyttiggörande
  • Forskningsnära verifiering
  • Innovationsspridning och kommersialisering

Läs mer under fliken "Stöd att få".

Mats Jacksson

Professor
036-101096
mats.jackson@ju.se

Peter Schön

Affärsutvecklingschef
072-242 27 32
peter.schon@sciencepark.se

Kontakt

Mats Jägstam, prorektor:

"För att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft finns ett behov av att öka kunskapsinnehållet i framtidens produkter. Jönköping Universitys forskning kan bidra till en sådan utveckling.
I kunskapsöverföringen mellan lärosätet och omvärlden finns stora möjligheter att nyttja den kompetens som finns inom Science Park, för att bidra till utveckling av nya företag och nyttiggörande i befintliga organisationer."

Sofi Fristedt, forskare:

"För mig är det viktigt att min forskning kommer till praktisk nytta. Tillsammans med bland andra Science Park, företagare, vård-och omsorgspersonal, forskare och seniorer driver vi nätverket Gerotech, som arbetar med tekniklösningar för och med ett åldrande samhälle. Samarbetet med Science Park är utvecklande och hjälper mig och mina studenter att hitta vägar till kreativa lösningar."

Gerotech

I Sverige ökar andelen äldre och med stigande ålder ökar risken för att utveckla demens. Det finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige enligt socialstyrelsen.

Sambandet munhälsa och allmänhälsa har på senare år blivit allt tydligare. Gerotech vill hjälpa personer med begynnande kognitiv svikt att bibehålla sin vana att borsta tänderna med hjälp av kunskap och data från forskning och verksamheter. Genom att koppla samman och anpassa kommersiellt tillgänglig teknik kan Gerotech nå ut med sin kunskap och bidra till en förbättrad allmän hälsa, minskade kostnader och onödiga besvär för den enskilda individen på ålderns höst.

Ett antal aktiviteter har genomförts i samarbete med Science Park för att lösa det identifierade problemet - Att äldre med begynnande kognitiv svikt som bor i enskilt boende och ännu inte har vård eller omsorgsinsatser glömmer att borsta tänderna.

Aktiviteternas syfte har varit att samla in kunskap och erfarenheter från människor med olika roller och perspektiv. Praktisk kunskap från personer som arbetar med demens-vård har kompletterats med teoretisk/praktisk kunskap från forskare inom tand och demensvård. Därtill har ingenjörer bidragit med tekniska perspektiv och kunskap.

Aktiviteterna har genomförts i så kallade “open innovation” form och har sedan kompletterats med olika “värde workshops” och intervjuer där fokus har varit att förstå olika användare och intressenter.

Mot bakgrund av detta har en första konceptlösning framarbetade. För att kunna testa konceptet har vi tillsammans med innovationsrådgivare från Science Park ansökt om verifieringsstöd som gick igenom, säger Sofie Fristedt. Med hjälp av stödet kunde vi inleda arbetet med att testa det framarbetade konceptet tillsammans med målgruppen.

Varken kunskapens uppbyggnad eller dess tillämpning sker av sig självt. Inte heller kommer den samhället till godo per automatik. Jönköping University arbetar för att stödja nyttiggörande av forskning och forskningsresultat i samarbete med Science Park Jönköping.

Våra innovationsrådgivare kan bland annat hjälpa dig med:

Strategier för nyttiggörande

Ett forskningsprojekt bygger ny kunskap som kan ses som intellektuella tillgångar: data, metoder, modeller, designer, mjukvara och uppfinningar. Dessa kunskaper kan spridas genom hela samhället. De ska flöda fritt och kunna komma samhället till nytta.

Nyttiggörande kan ske på många olika sätt men oavsett vilket man väljer är det viktigt att tänka igenom vem som egentligen äger kunskapen, hur man kan skydda dem och på vilket sätt man vill göra dem tillgängliga för andra samt vilka dessa är.

Ett strukturerat arbete med intellektuella tillgångar skapar förutsättningar för en god och strukturerad kommunikation med partners och finansiärer. Det ger också en god överblick inför samverkansavtal, då man på ett tydligt sätt kan se vad man tar med sig in i projektet i form av så kallad background. Dessutom väcker den funderingar kring strategiska val vad gäller hur olika tillgångar kan nyttiggöras och vilka innovationsprocesser det kan leda till.

Jönköping University arbetar för att stödja nyttiggörande av forskning och forskningsresultat. Detta arbete sker bland annat i samarbete med Science Park Jönköping. Tillsammans med Science Park kan vi hålla i workshops där vi gemensamt diskuterar och tar fram vilka koncept som är viktiga, vilka målgrupper ni vill nå, vilka innovationsprocesser som är lämpliga, vilka effekter ni önskar uppnå – givet ert forskningsområde och behov.

Forskningsnära verifiering

Under ett forskningsprojekt utvecklas, förutom projektets huvudresultat (det vill säga svaret på en forskningsfråga), många andra typer av ”resultat” som metoder, modeller, uppfinningar, mjukvara, data, design (ritningar, mönster och skisser) eller uppfinningar.

Men ett resultat från ett forskningsprojekt är sällan så ”paketerat” att det kan fungera praktiskt och långsiktigt i företag eller samhälle. Därför är ofta verifiering ett nödvändigt steg för att bekräfta att idén är värd att utveckla vidare.

Första steget i mot en verifiering är att kontakta en innovationsrådgivare. Tillsammans diskuterar vi fram ett förslag på verifieringsprojekt och hur själva genomförandet ska gå till. Ett verifieringsprojekt genomförs normalt under 3-6 månader. Inom ramen för vårt partnerskap med Chalmers innovationskontor finns det i vissa fall möjlighet att söka finansiering.

Läs mer om finansiering här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta innovationsrådgivare

Innovationsspridning och kommersialisering av kunskap

Innovation är ju per definition att skapa nytt. Att göra nytt betyder att gå vid sidan av gamla och dominerande mönster, bryta gamla samband och vara kreativ.

Innovativa produkter och tjänster på en hög teknologisk nivå är viktiga. Samtidigt kan en bredare ansats vara till godo. Innovation handlar om väsentligt mer än att ta fram helt nya produkter. Innovation kan också innebära att redan existerande kunskap sprids och kommer till användning på nya områden, på nya sätt och i nya organisationer.

Science Park – en kunskapsintensiv miljö

Information och kunskap om varor och olika tjänster, konsumentbehov, marknader och finansiering är utspridd. Delar av den finns i olika hjärnor i skilda organisationer och på olika platser.

Kunskap om dessa frågor, skapas och frodas i så kallade kluster av företag och nätverk, “kunskapsintensiva miljöer”, för innovationspridning och kommersialisering är Science Park en sådan miljö. Jönköping University i samarbete med Science Park kan vara behjälpliga med:

  • Forskningsnära verifiering
  • Open innovation
  • Affärsutveckling
  • Starta företag
  • Matchning av entreprenörer

Kontakta våra innovationsrådgivare om du vill veta mer.