Växande trend att kombinera jobb och pension

Allt fler pensionärer i Sverige är så kallade ”jobbonärer”, vilket innebär att man kombinerar jobb och pension. Enligt en färsk rapport, skriven av Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University på uppdrag av minPension, är var tredje 60-plussare i Sverige idag jobbonär, eller planerar att bli det. Och trenden ser ut att växa sig allt starkare.

Enkäten visar att skälen till att välja jobbonärslivet varierar. För många väger behovet att känna sig behövd tungt. För andra är skälet framför allt oro över att pensionen inte ska räcka till. Men det kan också handla om att man känner att man inte orkar jobba fullt ut de sista åren. Då kan jobbonärslösningen vara ett bra alternativ. Även om skälen varierar verkar intresset för jobbonärslivet vara relativt likt över populationen

–När vi undersökte intresset för att kombinera arbete och pension fanns det inga tydliga samband mellan inkomst eller utbildning. Det är därmed intressant hur det faktiska utfallet i befolkningen skiljer sig från det intresse som enkätsvaren visade. Möjligtvis så väljer individer annorlunda när det är dags att pensionera sig alternativt att kompositionen av jobbonärer kan komma att förändras, säger Ivar Wahlstein.

Rapporten bygger på en enkät som är en del av det fleråriga forskningsprojektet "Digitalization of Pension Claiming in Sweden". Projektet studerar svenska pensionärers pensionsbeslut med data från minPension och SCB och drivs av forskarduon Johannes Hagen och Andrea Schneider vid JIBS, i samarbete med minPension och med finansiering från Familjen Kamprads stiftelse.

-Arbetsinkomsterna spelar en allt viktigare roll för pensionärers samlade disponibla inkomst. Utvecklingen drivs främst av höginkomsttagare och personer med eftergymnasial utbildning. Den ökade inkomstojämlikheten bland pensionärerna som tidigare studier visat på kan därför till största del hänföras till ökade arbetsinkomster (och tjänstepensioner), säger Johannes Hagen.

Koppling till ökad genomsnittlig livslängd

Idag arbetar fler än 416 000 65-plussare, ofta i kombination med pensionsuttag. Bland medelinkomsttagare har drygt fyra av tio 67-åringar fortfarande inkomst från arbete. Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 8 000 kvinnor (13 procent) och 13 000 män (25 procent), och vid 80 års ålder förvärvsarbetar 5 procent av kvinnorna och 12 procent av männen. De flesta pensionärer arbetar deltid.

Det mesta talar för att trenden mot senare utträde ur arbetslivet kommer att fortsätta. Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar och därför behöver de flesta jobba längre för att få ut samma nivå på pensionsinkomsten som den äldre generationen.

-Sedan den allmänna pensionen infördes har medellivslängden ökat medan den genomsnittliga pensionsåldern har varit i stort sett konstant. Av dessa anledningar har man höjt pensionsåldrarna i pensionssystemet och kommer att fortsätta göra det. Därför återstår det också att se huruvida andelen som kombinerar pensionsuttag med arbete också kommer att öka, säger Johannes.

2023-02-06