Forskningsprojekt om kvinnor i detaljhandeln beviljat 3,6 miljoner

Varför tenderar detaljhandelsföretag i Sverige som startas av kvinnor att vara mindre och växa i lägre utsträckning än de som startas av män? Detta ska studeras närmare i ett nytt forskningsprojekt lett av Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS).

Det tre år långa forskningsprojektet Women in Retail har beviljats 3,6 kronor från Hakon Swenssons stiftelse. Lucia Naldi och projektmedlemmarna Helena Nilsson, universitetslektor i nationalekonomi och Magdalena Markowska, universitetslektor i företagsekonomi vid JIBS (som representerar de tre forskningscentrana CEnSE, MMTC och CeFEO) kommer under projektets gång att bidra med ny kunskap om kvinnliga företagare i Sverige.

-Projektet är relevant eftersom det kommer att belysa några av de hinder som ligger bakom den låga tillväxten av kvinnoledda företag inom detaljhandeln. Det kommer samtidigt ge praktiska insikter i hur vissa kvinnliga entreprenörer kan vara innovativa och frodas i den här branschen, säger Lucia Naldi.

Enligt forskarna finns det en paradox som begränsar detaljhandelns tillväxt i Sverige och världen över. Medan mer än hälften av de nya företagen inom detaljhandeln startas av kvinnor, tenderar dessa företag att vara mindre och växa i lägre grad än de som startas av män. För att kunna ta itu med denna paradox fokuserar projektet på tre lika kritiska frågor.

  • Varför väljer kvinnor att starta ett detaljhandelsföretag och hur påverkar detta beslut deras familjesituation?
  • Vad kännetecknar de detaljhandelsföretag som startas och drivs av kvinnor när det gäller plats, storlek och tillväxtutsikter?
  • Vilka distributionskanaler (online, fysisk butik eller kombinationer av de två) väljer kvinnliga företagare och vad blir tillväxtkonsekvenserna av dessa val?

Projektet kommer att använda en kvantitativ studie av matchade uppgifter från en arbetsgivar-/arbetstagarpanel i kombination med en multipel fallstudie där man följer tjugo kvinnliga företagare och deras detaljhandelsföretag under tre åren.

– Jag och forskargruppen är jätteglada! Vi ser fram emot det här projektet och möjligheten att lära oss mer om kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln, säger Lucia Naldi.

Från vänster: Lucia Naldi, Helena Nilsson, Magdalena Markowska

Hakon Swenson stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden. ​ Stiftelsen bildades år 2007 när ICA-handlarnas Förbund, medlemsorganisation för Sveriges cirka 1500 ICA-handlare, avsatte 90 miljoner kronor för att bilda Hakon Swenson stiftelsen. Ett av de viktigaste skälen till Stiftelsens bildande är att ICA-handlarna upplevde att handelns frågor och utmaningar behöver få ett ökat fokus, inte minst ur ett forskningsperspektiv.​ Hakon Swenson grundade ICA och ICA-idén år 1917.

2022-11-30