Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom

Föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att tandvårdspersonal ofta saknar kompetens gällande bemötande av barn med funktionsnedsättningen. Det upplevs också att personalen ofta saknar kunskaper om alternativa kommunikationssätt som till exempel kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd. Det framgår av en enkät som forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har gjort.

Pojke med Downs syndrom

Pojke med Downs syndrom. Foto av Pavol Štugel - Unsplash

Varje år föds det ungefär 100 barn med Downs syndrom i Sverige. Syndromet beror på en kromosomavvikelse som ofta leder till intellektuell funktionsnedsättning och ibland även medicinska svårigheter. Det är också vanligt med försenad eller begränsad utveckling av rörelseförmåga och språkförmåga. Därför kan ett tandvårdsbesök vara en stor utmaning för barnet.

I enkäten har forskarna Malin Stensson och Maria Björk, genom kontakt med föräldrar till barn med Downs syndrom, tagit reda på vad som anses kan underlätta och förbättra deras barns tandvårdsbesök. Svaren kunde tydligt delas in i fem kategorier:

  • Behov av kontinuitet inom tandvården
  • Behov av att tandvårdspersonal har kunskap och expertis i att bemöta och behandla barn med Downs syndrom och andra funktionsnedsättningar
  • Behov av att tandvårdspersonal använder ett omtänksamt tillvägagångssätt med barn med Downs syndrom
  • Behov av att barnet med Downs syndrom är förberett och delaktigt i sitt tandvårdsbesök
  • Behov av att barnet med Down syndrom ska ges samma rättigheter som det typiskt utvecklade barnet.
  • Barnet med Downs syndrom behöver förstå vad som händer och känna sig trygg och delaktig i tandvårdssituationen för att en undersökning eller behandling ska gå att genomföra. Det kan även finnas rent medicinska- eller munhälsoproblem, samt kommunikationsproblem att ta hänsyn till, säger Malin Stensson.

Utifrån enkätresultaten har Hälsohögskolans forskare, i samarbete med forskare i USA och Belgien, skapat ett nytt doktorandprojekt som kommer bestå av fyra delstudier vilka förväntas ge en djupare förståelse för vilken tandvård ungdomar med Downs syndrom får i allmänhet och tandreglering i synnerhet. Projektet ska också studera vilka faktorer, på både individ- och organisationsnivå, som påverkar bedömningen samt vilken erbjuden och erhållen behandling barnen får.

– Vi kommer också att ha med en referensgrupp med ungdomar med Downs syndrom, föräldrar och tandvårdspersonal under hela processen som kan ge oss stöd och input för att utföra forskning som kommer till nytta för den det berör. Både föräldrars och ungdomarnas kunskaper och erfarenheter behöver erkännas och värderas. Vi kommer intervjua ungdomar, föräldrar och tandvårdspersonal och det kommer tillkomma kliniska undersökningar samt granskning av tandjournaler för att få en bild över vilken tandvårdsbehandling ungdomarna har fått, säger Maria Björk.

Kontakt

2022-11-11