Forskningsmiljön CCD firade 25 år

Forskarmiljön CCD (Communication, Culture, and Diversity) bildades vid dåvarande Högskolan i Örebro. 25 år har gått och miljön har utvecklats hela tiden och är nu starkare än någonsin.

Historien om forskningsmiljön CCD började under vårterminen 1997 vid dåvarande Högskolan i Örebro. Sangeeta Bagga-Gupta, professor på HLK, var då verksam där och hon etablerade forskningsmiljön som först hette ”Döva och hörselskadade – Pedagogiska perspektiv”. Ganska snabbt ändrade beteckningen till KKOM-DS (Kommunikation, Kultur och Mångfald - Deaf Studies). Forskningsmiljön utvecklades ganska snabbt till en “mindre men stark forskningsmiljö”. Då miljön hade en stark internationell prägel ändrades namnet 2010 till CCD (Communication, Culture, and Diversity). 1999 blev Högskolan i Örebro ett universitet och när ämnet pedagogik skapades utvidgades forskningsmiljön med flera medlemmar med starka intressen inom gruppens forskningsfält. Från att primärt har verkat nationellt fick CCD nu en ännu starkare internationell prägel. Sangeeta var under denna tid miljöns vetenskapliga ledare och hade tidvis andra kollegor som operativa ledare.

2010 bestod CCD av en professor, en docent, en gästprofessor, en universitetslektor, en biträdande lektor och en adjunkt samt nio doktorander (alla finansierade med externa medel). CCD utnämns vid den tiden, i en första extern granskning av all forskningsverksamhet vid universitetet, som en av de starkaste forskningsmiljöerna inom humaniora och samhällsvetenskap, vilket gav CCD tillgång till fakultetsmedel för första gången

2012 inleder miljön en tvärsektoriell samverkan med statligt stöd (Kulturrådet och kulturdepartementet). Projektet DoT (Delaktighet och Teater) startades samma år tillsammans med Länsteatern i Örebro, men avslutades 2016 och ersattes av tankesmedjan DoIT (Delaktighet och Inkludering Tankesmedja).

2016/2017 flyttas CCD till Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Samverkan med olika nya internationella aktörer utvecklas, bland annat med olika institutioner i Indien.

Det bjöds på tårta när CCD firade 25 år.

Det bjöds på tårta på HLK när CCD firade 25 år.

– Det finns många viktiga saker jag skulle kunna framhäva som miljön har gjort, men bland annat har den lyft fram nödvändigheten av tvärvetenskapliga ansatser och detta har lyckats med råge. Vi har dragit in närmare 100 miljoner i extern finansiering för tvärvetenskapliga forskningsprojekt, inklusive tre egna forskarskolor och ca 15-tal egna internationella konferenser. Vi har också satt dittills outforskade områden på kartan (särskilt dövstudier, studier av marginaliserade grupper, literacy, flerspråkighet/språkande, "Den Andre", dekolonialitet) inom discipliner representerade inom CCD, säger Sangeeta Bagga-Gupta.

Sangeeta har under alla år varit engagerad i miljön, de sista åren som forskningsmiljöledare. Tidigare i år tog Maria Bäcke över som miljöledare. Maria är universitetslektor i Engelska på HLK, programansvarig för masterprogrammet LeaDS (Learning, Digitalization, and Sustainability) och alltså ny forskningsmiljöledare för CCD. Maria tror att det är viktigt att tänka både internt och externt för att CCD ska fortsätta vara relevant.

– Jag ser det som viktigt att arbeta både externt och internt inom JU. Externt kommer vi att fortsätta arbeta med olika forsknings- och samarbetsprojekt inom kommunikation, kultur och mångfald, såväl inom som utanför akademin, för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Internt på HLK arbetar vi för att knyta forskning och grundutbildning närmare varandra. Det nya mastersprogrammet LeaDS, som jag är programansvarig för, har stora möjligheter att utgöra en bro mellan lärande och social hållbarhet, som också tar avstamp i den digitala utvecklingen, säger Maria Bäcke.

Verksamheten inom CCD fortsätter med sin inriktning mot forskning om lärande och kommunikation och har sedan placeringen vid JU välkomnat ytterligare medlemmar, från såväl JU som forskare från andra universitet i Sverige och utlandet.

Maria tror att CCD kommer att finnas och vara viktig även framåt.

– Så länge olika typer av minoritetsperspektiv och gråskalor behöver lyftas fram tänker jag att CCD forskningsmässigt har en fortsatt stor uppgift, avslutar hon.

2022-11-02