Rekordmånga disputationer på Hälsohögskolan i våras

Under april till juni ägde det rum inte mindre än tio disputationer på Hälsohögskolan, Jönköping University, om allt från urträning från respirator till hur ny teknik kan stödja patienter inom psykiatrin.

Det har aldrig tidigare varit så många disputationer på Hälsohögskolan på en termin – och kommer troligen aldrig mer att ske. När det var som intensivast så var det fem disputationer på sju dagar, och som mest fanns det sju avhandlingar uppspikade samtidigt.

Maria Araceli Diaz disputerade den 7 april med avhandlingen ”Exploring vitamin D and steroid hormone receptors – from healthy elderly to prostate cancer cells”.

Avhandlingen, som består av fyra olika papers, syftar till att öka kunskapen om D-vitaminreceptorer vid hälsa och sjukdom och för detta så studerades dessa receptorer hos friska äldre individer, från sydvästra Sverige, samt i prostatacancerceller.

Läs avhandlingen

Den 29 april disputerade Cecilia Åberg med avhandlingen “Striving for meaning in a diminishing world: Older persons’ experiences of reflective STRENGTH-giving dialogues including a digital tool”.

Avhandlingen undersöker samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-givande samtal, som har visat sig främja ett hälsosamt åldrande.

Läs avhandlingen

Carolina Bergerum lade den 13 maj fram sin avhandling “Patient and public involvement in hospital quality improvement interventions: the mechanisms, monitoring and management”.

Syftet med avhandlingen var att generera kunskap om vad som fungerar - eller inte fungerar - och varför det fungerar på olika sätt när patienter involveras i sjukhusens förbättringsarbete.

Läs avhandlingen

Den 20 maj disputerade Sandra Öberg med ”The Hit-IT project - the development and evaluation of an internet-based complex intervention for primary healthcare patients with cardiovascular disease and insomnia”.

Avhandlingens syfte var att utveckla och utvärdera en sjuksköterskeledd internetbaserad kognitiv beteendeterapibehandling (KBT-behandling), specifikt designad för patienter med hjärt-kärlsjukdomar och insomni - allvarliga sömnproblem.

Läs avhandlingen

Andreas Gremyr disputerade 25 maj med ”Improving Health with and for Individuals with Schizophrenia Using a Learning Health System Approach: From idea to daily practice”.

Syftet med Andras Gremyrs avhandling är att öka förståelsen för lärande hälsosystem (LHS) och dess användbarhet inom schizofreni- och psykosvård i samskapandet (när olika aktörer gemensamt skapar kunskap, forskningsresultat och annat av gemensamt intresse) av bättre hälsa. Detta både ifrån patientens och hälso- och sjukvårdens perspektiv.

Läs avhandlingen

Dip Raj Thapa disputerade 1 juni med avhandlingen “A Health-promotive Approach to Maintain and Sustain Health in Women-dominated Work in Nepal and Sweden”.

Avhandlingen fokuserar på att på att studera faktorer som har betydelse för hälsa i arbetslivet för kvinnodominerade yrken i Nepal och i Sverige.

Läs avhandlingen

Ida Åström-Malm disputerade 2 juni med avhandlingen ” Clinical aspects of arterial wall stiffness with a focus on abdominal aortic aneurysm”.

Avhandlingen belyser de komplexa sambanden mellan artärväggsstyvhet, hypertoni och kardiovaskulär sjuklighet. Resultaten bidrar med ny kunskap om sambanden mellan artärstyvhet, bukaortaaneurysm och vänsterkammarens funktion.

Läs avhandlingen

Den 3 juni disputerade Hanna Ahonen med ”The multifaceted concept of oral health: Studies on a Swedish general population and perspectives of persons with experience of long-term CPAP-treated obstructive sleep apnea”.

Avhandlingen undersöker oral hälsa i två populationer- en generell vuxenpopulation och en specifik vuxenpopulation där individer med hypertoni och obstruktiv sömnapné ingår.

Läs avhandlingen

Yvonne Johansson disputerade 8 juni med avhandlingen ”Delirium hos äldre patienter som vårdas på sjukhus: identifiering av symtom, tecken och riskfaktorer samt journalförda vårdåtgärder”.

Delirium, som är vanligt förekommande hos äldre patienter på sjukhus, är ett akut och allvarligt tillstånd med negativa konsekvenser för såväl patienten som för närstående, vårdpersonal och hälso- och sjukvård. Viktigt är att delirium förebyggs, identifieras och behandlas. Trots detta är kunskapsnivån om delirium låg på sjukhus och delirium är ofta oidentifierat och obehandlat.

Läs avhandlingen

Catarina Tingsvik disputerade 10 juni med ”Weaning from mechanical ventilation – from the patient, next-of-kin and healthcare professionals’ perspective”.

Huvudsyftet med avhandlingen har varit att få ett helhetsperspektiv på urträningen ur respirator, hela perioden från det att patienten börjar vänja sig av från respirator tills han eller hon kan andas helt själv igen - vilket är en ganska stor del av vården på IVA.

Läs avhandlingen

2022-07-01