Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse

Äldre par

Bild: unsplash.com

Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner.

Sofi Fristedt, docent vid Hälsohögskolan, JU, och biträdande forskare vid Lunds universitet, har som huvudsökande tillsammans med Anna Siverskog, Hälsohögskolan, Ulli Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation, JU, samt Steven Schmidt och Susanne Iwarsson från Lunds universitet beviljats 3,7 miljoner kronor för ett projekt om välfärdsteknik i hemtjänst, welfare@home, som kommer att genomföras bland annat med Nässjö kommun.

Genomförs i tre olika studier

Projektets utgångspunkt är att dagens välfärdsteknik till stor del utvecklas och introduceras utan att involvera användarna, det vill säga äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal. Det kommer att genomföras i tre olika studier.

- I första studien kommer vi att undersöka i vilka situationer och hur nuvarande välfärdsteknik utmanar, misslyckas respektive lyckas med att stödja äldre personers säkerhet, aktivitet och delaktighet inom hemtjänsten via forskningsfrågorna. Genom en enkätundersökning baserad på resultaten i studie 1 kommer studie två att generera generell kunskap om nämnda utmaningar och ouppfyllda behov. I studie tre kommer forskare och potentiella framtida användare av välfärdsteknik inom hemtjänsten att analysera de kombinerade resultaten från Studie ett och Studie två tillsammans och föreslå minst två nya och relevanta välfärdsteknik-innovationer och relaterade implementeringsstrategier, säger Sofi Fristedt.

Sofie Fristedt är även medsökande i ett annat projekt tillsammans med Steven Schmidt, ”Transdisciplinary research to optimize healthy ageing in and out of the home”, som beviljades 4,7 miljoner kronor.

Projekt om äldres livskvalitet under pandemin

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School (JIBS), JU, har som huvudsökande tillsammans med Jonna Rickardsson, doktorand i nationalekonomi på JIBS beviljats 3,1 miljoner kronor till forskningsprojektet ”COVID-19 effects on life-quality of Sweden’s elderly and the importance of the place of residence”. Projektet kommer att titta på om framför allt personer över 70 år har mått sämre under corona-pandemin än annars och om det skiljer sig åt beroende på var i landet de bor.

- Vi har som hypotes att de som bor utanför städer, där trängsel inte är ett direkt problem, så har kanske livsstilen kunnat pågå som tidigare i högre grad - och att man därmed blivit mindre påverkad. Men som sagt, det återstår att se, säger Charlotta Mellander.

Utvärdering av minPensions Uttagsplaneraren

Johannes Hagen, universitetslektor i Nationalekonomi på JIBS, har som huvudsökande tillsammans med Andrea Schneider, universitetslektor i Nationalekonomi på JIBS, och Amedeus Malisa, doktorand i nationalekonomi på JIBS, beviljats 2,6 miljoner kronor till forskningsprojeket ” Digitalization of Pension Claiming in Sweden”. Syftet med projekt är att utvärdera minPensions nya verktyg för pensionsuttag, den så kallade Uttagsplaneraren. Med verktyget kan blivande pensionärer jämföra effekterna på sin ekonomi av att göra sina pensionsuttag vid olika tidpunkter och olika uttagstider. De får även stöd i den annars rätt så komplexa processen att ta ut pensionerna.

- Genom att analysera användardata från minPension vill vi ta reda på om verktyget påverkar folks uttagsval och i sådant fall hur. Projektet bygger på ett nära samarbete med minPension och förväntas bidra med värdefull kunskap om hur verktyget kan vidareutvecklas och ökad förståelse för digitala lösningars betydelse inom pensionsområdet, säger Johannes Hagen.

Andra projekt med JU-forskare involverade

JU har även forskare som deltar i ett antal andra projekt, tillsammans med andra lärosäten och organisationer, som har beviljats medel från stiftelsen. Dessa är:

Internetbaserat anhörigstöd via 1177 vårdguiden till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt

Huvudsökande Anna Strömberg, Linköpings universitet, 7 000 000 kronor

I samverkan med Linneuniversitetet, Jönköping University, Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt 1177 vårdguiden.

Development of a home-based self-care support programme for elderly patients with heart failure

Huvudsökande Naoko Perkiö Kato, Linköpings universitet, 3 900 000 kronor

I samverkan med CESAR-nätverket, Jönköping University och Karolinska institutet

Exergaming to increase physical activity and quality of life in elderly patients with chronic heart disease

Huvudsökande Trijntje Jaarsma, Linköpings universitet, 3 500 000 kronor

I samverkan med Jönköping University och Karolinska Institutet

Reagera - Demens. Att upptäcka och motverka övergrepp mot äldre personer med demenssjukdom

Huvudsökande Johanna Simmons, Region Östergötland, 3 800 000 kronor

I samverkan med Jönköping University, Sophiahemmets Högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet samt Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Om Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

2021-02-25