Jönköpingsmodellen: Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande

I Jönköpings län har Räddningstjänsten en bredare roll när det kommer till arbete med suicidprevention jämfört med vissa andra regioner i Sverige. Deras insatser kan vara livsavgörande visar en ny studie utförd av forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University, som i samarbete med Folkhälsomyndigheten undersökt den så kallade ”Jönköpingsmodellen”.

Flera räddningstjänstfordon vid olycksplats.

I Jönköping har Räddningstjänsten ett bredare uppdrag i att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid vilket en ny rapport visar kan vara livsavgörande.

I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid, vilket har undersökts närmare i den nya rapporten ”Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län - Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare”.

- Syftet med studien var att ta reda på mer om hur det breda arbetet med suicidprevention bedrivs i praktiken. Arbetssättet har kommit att kallas för Jönköpingsmodellen och genom att intervjua räddningstjänstpersonalen, och analysera några ingående metoder, har vi tagit reda på mer om deras erfarenheter och upplevelser kring att arbeta enligt modellen, säger projektledare Marie Ernsth Bravell, som tillsammans med Karl Hedman och Cristina Joy Torgé utgör forskargruppen från Hälsohögskolan som har arbetat med studien.

Räddningstjänsten kan ha en central, samordnande roll i ett lokalt och regionalt arbete med suicidprevention. Det gäller inte bara vid akuta utryckningar utan också i det fortlöpande suicidförebyggande arbetet, innan suicidhändelser inträffar, och efteråt, i det krisstöd som ges till de drabbade. Modellen innebär också en bred samverkan mellan olika aktörer såsom polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst, och ideell sektor.

- Resultaten tyder på att arbete enligt Jönköpingsmodellen kan bidra till att stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet på flera sätt. Till exempel kan räddningstjänstpersonal använda sina erfarenheter av att arbeta olycksförebyggande även i sin roll som samordnare i det suicidpreventiva arbetet, säger Karl Hedman.

Jönköpingsmodellen bygger på tre delar. Den ena delen är en gemensam larmplan för alla blåljusorganisationer, den andra är ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet och den tredje tvärprofessionella arbetsgrupper som arbetar med särskilt fokus på suicidprevention och krisstöd. I Jönköpings kommun ingår suicidprevention också som en del i det kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet.

- Att suicidprevention ingår som en del i kommunens olycksförebyggande arbete gör att det arbetet blir synligt och involverar alla kommunens förvaltningar, säger Cristina Joy Torgé.

Rapporten ”Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län - Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare” finns nu tillgänglig på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer?

Marie Ernsth Bravell, projektledare, Hälsohögskolan, Jönköping University
marie.ernsth-bravell@ju.se
036-101312

Cristina Joy Torgé, Hälsohögskolan, Jönköping University
joy.torge@ju.se
036-101318

Karl Hedman, Hälsohögskolan, Jönköping University
karl.hedman@ju.se
036-101185

Elin Isfall, Chef Säkerhet och Krisberedskap, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun
elin.isfall@jonkoping.se
036 – 10 70 05

Josefin Strand, Brandinspektör, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun
josefin.strand@jonkoping.se
036-10 20 05

Suicidprevention med fokus räddningstjänst

Suicid och suicidförsök är allvarliga folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken. Faktum är att det är ca fyra gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken varje år. Det suicidpreventiva arbetet bör därför framför allt involvera olika stödfunktioner i samhället som till exempel räddningstjänst, socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård.

I Jönköping arbetar räddningstjänsten med en modell för suicidprevention som inkluderar samverkan med olika aktörer. Trots att räddningstjänstpersonal har en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och att Jönköpings suicidpreventiva arbetssätt är välkänt i Sverige, saknas det idag forskning och kunskap om räddningstjänstens arbete med suicidprevention. Detta uppmärksammades av Folkhälsomyndigheten som beviljade forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University, medel för att belysa räddningstjänsternas insatser och arbete i samverkan med andra aktörer avseende suicidprevention. Projektet har genomförts i nära samverkan med Räddningstjänsten i Jönköpings kommun och Trafikverket och resultaten presenteras nu i rapporten ”Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län - Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare” på Folkhälsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2021-02-16