Ny avhandling om stress och hälsoproblem för ambulanspersonal

Kåre Karlsson, till vardags ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus, har framgångsrikt försvarat sin avhandling Health problems and work-related stress in Swedish ambulance personnel på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Ambulans under utryckning

Bild: Eng Foto

Det är ett fåtal inom ambulansyrket som stannar tills de uppnår pensionsålder. Det har även funnits en utbredd uppfattning inom yrkeskåren om att det finns en risk att inte bara drabbas av olika sjukdomar tidigt utan även en risk för en förtidig död. Kåre Karlsson, som har jobbat inom ambulanssjukvården sedan 1985, har alltid varit intresserad av arbetsmiljön och valde därför att fokusera på det i sin avhandling.

Genom att mäta stressmarkörer som hjärtfrekvens och salivkortisol - ”stresshormon” i dagligt tal - har han försökt att identifiera yrkesspecifika stressfaktorer för ambulansyrket. Dessa markörer har mätts bland annat när ambulanspersonal har burit bårar, både med och utan hjälpmedel, även under riktiga larm.

– Stressnivåerna i kroppen kan påverkas vid fysisk ansträngning. Vid testet med att bära bår framkom det att när de bärremmar som finns användes så minskade både hjärtfrekvens och kortisolnivå. Även om den upplevda stressen minskar med erfarenhet förefaller inte det gälla den mätbara. I mina studier ses ingen skillnad i denna stress, säger Kåre Karlsson.

Kåre Karlsson avslutade med att genomföra en stor registerstudie där samtlig offentligt anställd ambulanspersonal undersöktes via så kallade ICD-koder - Världshälsoorganisationens klassificeringssystem för olika diagnoser - i länssjukvårdsregister hos Socialstyrelsen. Dessa jämfördes sedan med annan vårdpersonal samt med andra yrkesgrupper i Sverige.

– Via registerstudien fann jag att ambulanspersonal löper en ökad risk att drabbas av hjärtarytmier - avvikelser i hjärtats rytm - och högt blodtryck. Hjärtarytmier är ett nytt fynd. Internationellt har högt blodtryck beskrivits som en sjukdom som drabbar ambulanspersonal. Det framkom även ökad risk för knäartros och nackryggbesvär, även detta finns beskrivet internationellt. Detta är fynd som kan vara orsakade av arbetsrelaterad stress även om naturligtvis andra orsaker kan ligga bakom. Däremot kunde jag inte konfirmera internationella fynd gällande förtidig död, säger Kåre Karlsson.

Även om mycket fortfarande är i sin linda så ser Kåre Karlsson att det finns saker i avhandlingen som ambulansorganisationer kan ta till sig, till exempel att använda de hjälpmedel som finns för lyft, förflyttning och bårbärande.

– Sedan kan resultaten användas av organisationer, både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, att ha som underlag i kommande förändringar så att det skapas tid och utrymme för exempelvis återhämtning, träning och utbildning för att motverka den arbetsrelaterade stressen, säger Kåre Karlsson.

Läs avhandlingen här

Kontakt

2020-10-27