Hur platser och objekt påverkar innovationsarbete

Marta Caccamo

Marta Caccamo tillhör Media, Management and Transformation Centre (MMTC) på JIBS. Hon försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling den 25 september 2020. Bild: Privat

Marta Caccamos doktorsavhandling undersöker hur platser och objekt, både fysiska och digitala, påverkar innovationsarbetet, när många olika människor är inblandade. Hennes studie visar att när ett utrymme för innovation utformas så är det inte självklart att en lösning fungerar för alla. Organisationer bör snarare titta på vilket projekt som ska bedrivas, vilka personer som är inblandade och vilket sammanhang de arbetar i.

Marta Caccamo kommer ursprungligen från Milano, Italien och har bott i flera länder inom Asien och EU, där hon arbetat både inom akademin och näringslivet, innan hon flyttade till Sverige. Från sin studietid och tidigare arbetslivserfarenheter utvecklade hon ett starkt intresse för hur samarbete kan främjas, när människor med olika bakgrund och perspektiv ska samarbeta. I synnerhet blev hon fascinerad av den roll som objekt, såsom rekvisita och skisser, kan främja eller hindra samarbete. Detta i kombination med ett personligt intresse för innovationsmiljöer, var utgångspunkten för hennes doktorsavhandling.

- Min avhandling handlar om hur platser och objekt påverkar innovationsprocessen – där människor med olika bakgrund, kompetens och expertis, samarbetar i en kunskapsintensiv strävan, säger Marta Caccamo

Tre typer av innovationsmiljöer

Några av de mest intressanta insikter som Marta Caccamos forskning har gett henne är att det finns tre olika samverkande innovationsmiljöer:

Space-ecosystem fit --> När innovationsmiljöer utformas bör man börja med att tänka på de förväntningar som ställs på kunskapsmål. En grundläggande faktor är att vara väl förtrogen med sammanhanget så att kunskapsmålet ligger väl i linje med tillgängliga resurser. Det inkluderar bland annat överväganden om geografiskt läge och tillgängliga resurser. När målet har definierats och ekosystemet studerats bör infrastrukturen utformas för att återspegla ekosystemets identitet och på så vis utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt.

- Ett exempel på detta skulle vara om du vill skapa en miljö för att främja timmerinnovation, då ska företaget etableras nära skogen, i ett område där det finns andra företag som arbetar med liknande frågor, säger Marta Caccamo

Space-stakeholder fit --> Innovationsmiljöer har vanligtvis flera aktörer, vilka kan delas in i två huvudgrupper: direkta och indirekta användare. Direktanvändare involverar samarbetsaktörer, som chefer och projektledare. Indirekta användare inkluderar finansiärer och externa partners. Var och en av dessa intressenter har olika förväntningar på innovationsmiljön när det gäller funktionalitet, identitet och kommunikation.

- Till exempel om du startar en innovationsmiljö för ett biotekniskt startup-bolag kommer det behövas ett laboratorium, samtidigt som finansiärens mål bör tas i beaktande. Om finansiären är ett företag som vill exponeras för nya idéer och en kreativ miljö så kan det vara en god idé att inte etablera miljön i närheten av företagets huvudkontor, säger Marta Caccamo.

Space-project fit  --> Utformningen av innovationsmiljöer kan jämföras med utformningen av innovativa produkter och tjänster. Det är inte möjligt att förutse användares alla behov. Innovationsarbetets dynamiska karaktär kräver flexibilitet och kontinuerliga justeringar. Därför är det viktigt att observera hur beteendet hos användarna utvecklas över tiden och därefter anpassa miljön. Dessutom bör användarna delta i processen och justera utformningen så den passar aktuella användningsområden och identitet.

Marta Caccamo förklarar: - Till exempel, när team arbetar med innovationsprojekt ska de inte behöva städa/plocka undan efter varje session. Istället ska teamen kunna byta möbler, lägga till nya komponenter och ta bort föremål som produceras under projektets gång.

Vad hoppas du att din avhandling kan bidra med?

- Jag hoppas min avhandling bidrar till rådande kunskap om samarbetsinnovationer och skapar nya tankar om materialitetens roll. Dessutom tror jag att min forskning kan ge beslutsfattare och chefer som ansvarar för arbetsmiljöer, nya insikter. Slutligen hoppas jag att mitt arbete ska inspirera fler forskare att sträva efter att ta sig an frågor som kan vara till nytta för olika verksamheter, säger Marta Caccamo.

Framtidsplaner

Efter att ha disputerat planerar Marta Caccamo att flytta till Österrike, men hon kommer att fortsätta samarbeta med kollegorna på JIBS.

- Jag är oerhört tacksam mot JIBS som under fyra fantastiska år har gett mig möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt, säger Marta Caccamo


2020-10-14