Samarbetar med kommuner inom forskningsbaserad undervisning

Sedan några år tillbaka deltar Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University i två ULF-projekt, ett med Vaggeryds kommun och ett med Habo kommun.

Tagen uppifrån, händer som skriver, datorer och papper.

ULF, som står för Utveckling, Lärande och Forskning, är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Samarbetet i ULF-projektet mellan HLK och Vaggeryds kommun startade officiellt hösten 2019, men föregicks av en lång planering. Projektet är unikt då det involverar alla lärare i förskoleklass i Vaggeryds kommun.

- Analysen av elevernas resultat i ämnet matematik i kommunen pekade på ett behov av att utveckla matematikundervisningen samt lärarnas ämnesdidaktiska kompetens för att i undervisningen skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och högre måluppfyllelse. Dessutom finns det ett krav i skollagen att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Klara Kerekes, lektor i Vaggeryds kommun, som är delaktig i projektet.

Klara Kerekes pekar på flera positiva aspekter i projektet, hon fortsätter:

- En av fördelarna i projektet är att alla lärare i förskoleklassen deltar i det kollegiala lärandet. I den organisation - som Vaggeryds kommun har med flera mindre skolenheter, är det nödvändigt att lärare träffas regelbundet i kommunövergripande sammanhang. Genom samarbete med forskare är det möjligt för lärare att inspirera och utmana varandra i syfte att lära och utvecklas i en lärande organisation. Efter att ha deltagit ett år i projektet är lärarna överlag positiva. Några tycker att det är den bästa kompetensutvecklingen de har deltagit i, säger hon.

Projektet går ut på att skapa hållbara modeller för hur forskare på HLK kan samverka med lärare i en mindre kommun som Vaggeryd. Tillsammans började modellen prövas i slutet av 2019. Modellen är inte statisk utan lärare och forskare utvecklar den tillsammans. En grundpelare i projektet är att arbetet ska präglas av jämlikhet mellan forskarna och lärarna. Alla som deltar är lika viktiga för att projektet ska falla väl ut.

- Det som utmärker vår modell är kollegialt lärande, en cyklisk process (se bild) med gemensam planering av undervisning som lärarna prövar i sina klasser. Först reflekterar de själva, för att sedan samtala om undervisningen med kollegor och forskare. Efter den gemensamma diskussionen prövar lärarna samma aktivitet igen, säger Birgitta Lundberg, universitetsadjunkt i forskningsmiljön MER-gruppen (Mathematics Education Research group), som arbetar med projektet.

Anna-Lena Ekdahl, universitetslektor och forskare i MER-gruppen, fyller i,

- Ungefär en gång i månaden träffas lärarna och vi från HLK för att diskutera. Det kan handla om vilka frågor som kan ställas till eleverna i undervisningen, om något material ska användas och så vidare. Ibland filmar lärarna sin undervisning. Filmerna kan då användas vid följande möte då vi tillsammans analyserar och reflekterar över undervisningen och vad eleverna hade möjlighet att lära. Vi lyfter även fram tidigare forskning inom det aktuella området, berättar Anna-Lena Ekdahl.

Den cykliska processen.

Den cykliska processen.

Alla tre är överens om att alla inblandade – HLK, Vaggeryds kommun, lärarna och framförallt barnen – gynnas av denna samverkan. De både hoppas och tror på ett långvarigt samarbete mellan Vaggeryds kommun och HLK.

- Redan idag medverkar Klara Kerekes i kurser på grundlärarutbildningen vid HLK. Vår förhoppning är att även de deltagande lärarna så småningom ska kunna göra inslag i kurser inom förskole- och grundlärarprogrammet. Vi har redan under våren 2020 knutit lärarstudenters examensarbete till projektet och planerar att fortsätta med det läsåret 2020–2021. Vidare är vår intention att forskare, tillsammans med lärare, ska forska om sin egen praktik och att vi tillsammans ska sprida kunskap om projektet till andra aktörer, såväl regionalt som nationellt, säger Anna-Lena Ekdahl.

2020-10-06