Statlig utredning om extremism

Marco Nilsson, docent i statsvetenskap, har intervjuats som expert för rapporten ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter”

Portrait Marco Nilsson

Marco Nilsson forskar bland annat om radikalisering. In sin forskning har han intervjuat svenska jihadister. Rapporten som han nu medverkar i kommer från Nationella samordnaren mot våldbejakande extremism.

– En rekryteringstaktik är att gestalta händelser ute i världen som meningsfulla för en individs liv i Sverige. Ett vanligt sätt att göra detta är att med stöd i konspirationsteorier förklara alla de negativa upplevelser av utanförskap som andra generationens unga invandrare kan erfara i Sverige som en del av ett större fenomen, säger han i rapporten.

Läs hela rapporten här

http://www.samordnarenmotextremism.se/wp-content/uploads/2018/01/SOU-2017_110_webb.pdf (Intervju med Marco Nilsson på sidorna 55-56 och 197-198)

2018-01-17