Att möta utmaningen att förbättra hälsa och välfärd med nyfikenhet, mod och samskapande

Inom området hälsa och välfärd finns ett kontinuerligt behov av kvalitetsförbättring för att förbättra både processer och nyttan av de insatser som görs. Den 28 september håller Kristina Areskoug Josefsson sin docentföreläsning i ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap i hälsa och välfärd.

Kristina Areskoug Josefsson standing in front of Munksjön

Kristina är avdelningschef för Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Hennes tidigare arbete som fysioterapeut och forsknings- och utvecklingssamordnare på Värnamo sjukhus har gett henne bred erfarenhet av att praktiskt leda och driva förbättringsarbeten för att förbättra rehabilitering.

Kristinas intresse för forskning grundades av viljan att åstadkomma bättre nytta av rehabiliteringsinsatser och nyfikenhet i hur förändringsprojekt kan leda till förbättring i praktiken. Vad och vem påverkar vilka förändringar som görs och varför blir inte alla förbättringsarbeten bra? På vilket sätt kan den enskilda medarbetaren göra skillnad och förbättra resultaten av sina insatser för dem som vården är till för? Vad är nytta och vem bestämmer om en förändring är en förbättring?

Utifrån patientberättelser i ett av Kristinas första forskningsprojekt framkom behov av förbättring inom rehabilitering av sexuell hälsa. Sexuell hälsa är ett ämne som är underkommunicerat med patienter/brukare, trots att forskning visar på behov av förbättring av sexuell hälsa samt sambandet mellan sexuell hälsa och hälsa i övrigt. Att bedriva forskning och förbättringsarbete inom ett nytt område är utmanande, särskilt inom ett område som personal i vård- och omsorg upplever att de har bristande kompetens och grundutbildning inom och tycker det är svårt att prata om. För att skapa förbättring i rehabilitering av sexuell hälsa har Kristina involverat studenter och patienter i forsknings- och förbättringsprojekt riktade mot professionsutbildningar i hälsa och välfärd. I forskningsprojekten har kvalitativa och kvantitativa metoder använts, men även psykometrisk forskning för att säkerställa validitet och reliabilitet i mätningar av förändring.

I utmaningen att nyttiggöra forskningsresultat till praktiken är studenter inom hälsa och välfärd viktiga ambassadörer. Genom att ta tillvara studenternas nyfikenhet, vilja att lära nytt, möjliggöra deras delaktighet i forskningsprojekt under sin verksamhetsförlagda utbildning och ta del av deras reflektioner kring möjliga förbättringar, skapas nya förutsättningar för både gemensamt lärande och förbättring av hälsa och välfärd.

Kristinas praktiska erfarenhet grundlade övertygelsen att för att lyckas med förbättringsarbete behövs aktivt samskapande mellan organisationer i hälsa och välfärd, samhället och patienten/brukaren. Att arbeta tillsammans för bättre hälsa och välfärd är en utmaning som kan kräva både mod och envishet, men är samtidigt en framgångsfaktor för hållbara förbättringar.

Kristina Areskoug Josefsson håller sin docentföreläsning den 28 september klockan 16-18 i Forum Humanum, Hälsohögskolan. Alla är välkomna att stanna på mingel efteråt.

2017-09-13