Forskningstemat sammanför forskningsprojekt med bärighet inom de internationellt väletablerade forskningsfälten Education for Sustainable Development (ESD) samt Science Education inom tematiken hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling kan beskrivas som en utveckling som möter de nuvarande generationernas behov samtidigt som den skyddar jordens livsuppehållande system så att även kommande generationer kan tillgodose sina behov. Inom temat ryms studier av formellt, informellt och icke-formellt lärande från förskola till vuxen ålder. Forskningstemat arbetar över disciplingränserna, tillsammans med aktörer utanför akademin och med en pluralitet av kunskapstraditioner och forskningsmetoder.

Inom SER bedrivs bl.a. forskning om gröna skolmiljöer och ekosystemtjänster, handlingskompetens för hållbar utveckling och klimatundervisning.