Pågående demografiska förändringar med ökad andel äldre personer tillsammans med brist på personal med rätt kompetens och hög personalomsättning ökar kraven på samhället, hälso- och sjukvårdsorganisationer men också individer själva.

Samtidigt har stora brister framkommit inte minst gällande frånvaro av individfokus samt samordning av resurser och stöd inom vård och omsorgens tjänster. För att möta utmaningar och förbättra kvaliteten samtidigt som personer själva ges och tar ett större ansvar pågår en nationell omställning mot Nära vård med syfte att skapa vård och omsorg som i högre utsträckning utformas tillsammans med individerna utifrån deras behov, önskemål och erfarenheter.

Inom forskningsmiljön SIHW (studies on integrated health and welfare) fokuserar vi på tillämpad forskning och syftar till att bevara och återskapa individers hälsa och välbefinnande samt forma framtidens välfärdssystem. SIHW är en tvärvetenskaplig och interprofessionell forskningsmiljö med fokus på integrerad hälsa och välfärd och inkluderar forskning inom områdena:

  • Samverkan och kontinuitet inom hälso- och sjukvård samt välfärdstjänster
  • Personcentrerat tillvägagångssätt
  • Bestämningsfaktorer för hälsa och välbefinnande
  • Digitalisering
  • Organisation
  • Jämställdhet, mångfald och inkludering
  • Främjande och förebyggande åtgärder
  • Egenvård
  • Deltagande av berörda parter.

Forskningen inom SIHW är av hög kvalitet och konkurrenskraftig såväl nationellt som internationellt. För att bibehålla och ytterligare förbättra den höga kvaliteten ingår forskare vid SIHW som aktiva medlemmar i olika nationella och internationella forskningsnätverk och forskning genomförs i samverkan med praktiken.