Sedan den 1 juli 2018 utgör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ett nationellt lärandemål för en rad utbildningar på grundnivå. Det aktuella projektets övergripande syfte är att utforska studenters perspektiv då det gäller lärande och undervisning om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Studenter som påbörjar sina utbildningar vid HHJ under HT2020 och VT2021 och som omfattas av examensmålet kommer att följas via tre delstudier: en kvantitativ enkätstudie och två kvalitativa intervjustudier, varav en kommer att bygga på dyadiska intervjuer medan den andra kommer att bygga på fokusgruppintervjuer.

Finansiär: Jämställdhetsmyndigheten

Projektteam: Nina Åkerlund och Pia Bülow