Inom forskningsprogrammet Biomedicin möts studenter, lärare, forskare och kliniska specialister som alla drivs av ett intresse att utveckla kunskapen inom ämnesområdet biomedicin.

Kontakt

Ansvarig:

Maria Faresjö

Nyheter

Anna Bjällmark håller docentföreläsning 20/3
Välkomna till Anna Bjällmarks föreläsning med titeln: Kvantifiering och visualisering av hjärtkärlsystemet.
Föreläsningen hålls den 20 mars kl 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan.

Inom Hälsohögskolans avdelning för naturvetenskap och biomedicin finns utbildningsprogram för biomedicinska analytiker. För att kunna erbjuda en optimal utbildning med tanke på den snabba tekniska och metodologiska utvecklingen inom biomedicin krävs ett nära samarbete med avnämaren, i detta fall Medicinsk diagnostik i Region Jönköpings län. Den biomedicinska plattformen är nationellt en unik forsknings- och utbildningsarena som är byggd av tre aktörer; Hälsohögskolan, Medicinsk diagnostik och Futurum - akademin för hälsa och vård i Region Jönköpings län.

Forskningsområden

Biomedicin är ett starkt växande kunskapsområde som tillämpas inom en rad olika forskningsområden för att hitta lösningar på medicinska och patientnära frågeställningar. Verksamheten inom forskningsprogrammet omfattar forskning och handledning inom områden som biogerontologi, tumörbiologi, molekylär genetik, immunologi, klinisk mikrobiologi och molekylärbiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och radiografi.

Konkurrenskraft

Den biomedicinska plattformens verksamhet har visat på en klar och tydlig utvecklingspotential inom flera områden. Syftet med samarbetsprojektet är att:

  • skapa en fysisk och virtuell mötesplats/plattform för studenter, lärare och personal samt kliniskt verksamma forskare inom Landstinget i Jönköpings län och Hälsohögskolan
  • kunna erbjuda handledarkompetens på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt för kliniskt verksam personal i kompetensutvecklingsprogram med syftet att återföra genererad kunskap till vården
  • möjliggöra att den snabba tekniska och biomedicinska utvecklingen blir tillgänglig för utbildning, forskning och utveckling inom vård och hälsa.

Samverkan

Samarbetet inom den biomedicinska plattformen mellan Hälsohögskolan, Medicinsk diagnostik och Futurum strävar att skapa ett stark program med tydlig fokus på klinisk patientnära forskning. Samtliga partner har var för sig utvecklat starka nätverk nationellt och internationellt. Genom samverkan ökar möjligheten att bedriva frontlinjeforskning. Biomedicin är som ämne nära knutet till bioteknik, ett fält som är under stark utveckling med en stor potential till samverkan.

Utvecklingsmöjligheter

Sedan starten har ett tjugotal forskningsprojekt allokerats till den biomedicinska plattformen och det finns ett tjugotal doktorander. Forskningsprogrammet har i egenskap av samverkansplattform en mycket hög utvecklingspotential genom samordning av både personella och finansiella resurser. Plattformen är den första i sitt slag inom biomedicinsk akademisk forskning och utbildning och kan således tjäna som modell för nya plattformsbyggen lokalt och nationellt.

Visionen är ett lärande utan gränser mellan forskning, utbildning och klinisk verksamhet.