Bra miljö och god lönsamhet kan gå hand i hand

Miljöreglering på företag kan leda till mer innovationer och öka lönsamheten för företagen. Det menar Jan Weiss vid Internationella handelshögskolan i Jönköping som i en doktorsavhandling har testat Porterhypotesen.

Porterhypotesen menar att miljöreglering kan öka företagens innovation som i sin tur kan stärka konkurrenskraften samtidigt som påverkan på miljön minskar. Hypotesen grundades av ekonomen Michael Porter på 1990-talet.

Jan Weiss har i sina studier sett att det finns ett tydligt samband mellan miljöreglering och innovationsverksamhet. Dessa innovationer avser framförallt ny teknik som leder till miljövänligare och mer resurseffektiva tillverkningsprocesser.

– Mina studier visade till exempel att striktare miljöreglering leder till ökad återanvändning av avfall, vatten eller råvaror samtidigt som den bidrar till att företagens energiförbrukning och materialanvändning per producerad enhet minskar, säger Jan Weiss.

Jan Weiss studier är gjorda på svenska pappersbruk som historiskt sett har haft stora utsläpp. Där har han sett att det kan bli lönsamt för företaget att byta ut de fossila bränslena mot biobränslen.

– Att använda biobränslen innebär inte bara en miljöinnovation i tillverkningsprocessen som leder till en minskning av fossila koldioxidutsläpp utan också en minskad kostnad eftersom biobränslen är betydligt billigare än fossila bränslen. Men eftersom det kräver en investering för att komma igång kan det vara en anledning till att många avvaktar, förklarar Jan Weiss.

Det finns olika typer av miljöregleringar som ger företagen möjlighet att förbättra miljön. Samtidigt påstår Michael Porter att det krävs väldesignade regleringar för att det utöver detta ska bli en win-win-situation. Exempel på sådana regleringar är ekonomiska styrmedel såsom gröna skatter och avgifter och grön certifikathandel samt myndigheternas krav på maxutsläpp istället för att förelägga en viss miljövänlig teknologi.

– Krav på maxutsläpp och ekonomiska styrmedel kan skapa en win-win-situation i och med att de anses vara mer kostnadseffektivt då företagen ges mer frihet och flexibilitet för att implementera miljövänliga lösningar. Mina studier visar belägg för detta. Samtidigt visar mina resultat att myndigheterna måste ge företagen en viss tid att implementera nya lösningar och ändra sina produktionsprocesser. Då är chansen större att företagen lyckas med att både bli lönsamma och mer miljövänliga, förklarar Jan Weiss.

I Sverige sker den operativa miljötillsynen ofta på lokal nivå. I de kommuner där Miljöpartiet har en högre andel personer i kommunfullmäktige har Jan Weiss sett att företag använder biobränsle i högre grad än i andra kommuner.

– Det borde inte vara en skillnad. Koordinationen mellan det lokala och den nationella borde vara bättre, anser Jan Weiss.

Jan Weiss försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling Essays on externalities, regulation, institutions, and firm performance fredagen den 13 mars 2015.

2015-03-31