Sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Våren 2021

Till ansökan (öppnar 15 september)

Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.

I vårdsektorn möter du många olika människor och behovet av utbildad personal är stort. Under utbildningen läser du kurser och kommer få kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi. Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är centrala i utbildningen.

Utbildningen innehåller både teori och praktik vilket ger dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande, samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

Sök till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till vårterminen 2021 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Eksjö. 

Läs mer om studiegrupp i Eksjö

Ett omfattande utbytesprogram för sjuksköterskestudenter finns och möjligheterna att få delta i något av dessa är mycket goda. En del av studierna kan förläggas till våra partneruniversitet i exempelvis Europa, Australien, Asien, Afrika och Nordamerika. 

Det finns också goda möjligheter att träffa internationella studenter och lärare på hemmaplan. Internationella utbyten sker företrädesvis under termin 4 vilket innebär att du som student på sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University kan ha förmånen att under terminen ha en internationell student i just din studiegrupp. Vi kallar det internationalisering på hemmaplan. Detta görs möjligt genom att stora delar av undervisningen i terminen genomförs på engelska.

I sjuksköterskeprogrammet ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom både kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och primärvård. VFU genomförs i hela Region Jönköpings län och resor kan förekomma i hela regionen. Dessa bekostas av studenten själv. Utöver detta ingår genomgående praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt TräningsCentrum (KTC) på lärosätet.

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på sjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara extra lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och om hur du ansöker

Som sjuksköterska har du ansvar för planering och genomförande av omvårdnad för personer som är i behov av vård. I yrket ingår också att leda och utveckla omvårdnad. Du kommer att arbeta tillsammans med andra professioner så som läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Legitimerade sjuksköterskor kan bland annat arbeta inom sjukhusvård, hemsjukvård, kommunal omsorg av äldre och funktionshindrade, på vårdcentraler och privata mottagningar, både nationellt och internationellt. Sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete de närmsta åren (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Efter sjuksköterskeexamen finns många möjligheter att utbilda sig till specialistsjuksköterska och för magister och masterexamen i omvårdnad. För den som är intresserad av forskning finns forskarutbildning. Läs mer om våra program på avancerad nivå.

Vi har tagit fram en programöversikt där du tydligt kan se hur kurserna inom Sjuksköterskeprogrammet är upplagda. Klicka på den här länken för att komma till programöversikten.PDF 

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 80
Programstart: Våren 2021
Anmälningskod: HJ-52348
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

År 1

Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap 15 hp  
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp
Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp  
Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp
Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp  
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp 

År 2

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp  
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 hp
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp  
Palliativ omvårdnad 4,5 hp  
Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp  
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp  
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5 hp 

År 3

Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp 
Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp 
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp  Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp 
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 hp  
Omvårdnad, examensarbete 15 hp 

År 1

Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap 15 hp
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp
Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp
Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp
Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp

År 2

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp
Människans sjukdomar och farmakologi 15 hp
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp
Palliativ omvårdnad 4,5 hp
Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp
Hälsa och hälsoproblem hos kvinnor och barn 4,5 hp

År 3

Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp
Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 hp
Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 15 september)

Det här programmet har programstart både höst och vår. Nästa programstart är våren 2021.

Andra program du kanske är intresserad av