Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassen (15 hp)

Har du personal som arbetar i förskoleklass som obehörig lärare/förskollärare eller som behörig förskollärare? Då har vi en kurs för er som vill öka kompetensen i svenska och matematik. Genom kursen utvecklas undervisningen, och personalen blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd. Den stärker likvärdigheten i förskoleklassen. Kursen kan finansieras genom exempelvis statsbidrag för likvärdig skola 2020.

Därför ska personalen delta

 • Personalen ökar sin ämneskompetens.
 • Förmågan att stödja elever utvecklas.
 • Personalen blir tryggare i sin arbetsroll. 

Primär målgrupp för utbildningen är yrkesverksamma lärare/förskollärare i förskoleklass utan behörighetsgivande examen. Sekundär målgrupp är förskollärare som arbetar i förskoleklass.

Vid intresse kontakta

Sara Dommartine
Samordnare
sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22

Kursen är forskningsbaserad och stärker kompetensen att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen i förskoleklassen inom områden språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer. 

Om kursen

Kursen syftar till att höja kvaliteten på undervisning i förskoleklassen och ska ge en ämnesteoretisk grund och ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Målen för kursen är att ge fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt kunskap om grundläggande läs- skriv- och matematikinlärning. Kursen utgår från aktuella styrdokument.

Innehåll

Delkurs 1, språk och kommunikation, 7,5 hp

 • Lärarens uppdrag i förskoleklass utifrån aktuella styrdokument
 • En förskoleklass för alla, lärarens inkluderande förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång
 • Didaktisk forskning kring kommunikation och språkutveckling samt grundläggande läs-, skrivinlärning
 • Meningsskapande som grund för undervisning
 • Språklig medvetenhet och språkutvecklande arbetssätt
 • Literacy och multimodalitet
 • IT i undervisningen
 • Kartläggning, analys och bedömning
 • Dialogisk högläsning som metod för läsförståelse
 • Den pedagogiska miljöns betydelse för förskoleklass som bokpraktik
 • Lekens och estetikens betydelse för elevers språkliga lärande

Delkurs 2, matematiska uttrycksformer, 7,5 hp

 • Lärarens uppdrag i förskoleklass utifrån aktuella styrdokument
 • Didaktisk forskning kring undervisning och lärande inom matematik
 • Matematiska begrepp och resonemang och teoretiska perspektiv på begreppsförståelse
 • Språkets roll i matematikundervisningen i ett första – och flerspråksperspektiv
 • Uttrycks – och representationsformer i matematik
 • Kartläggning, analys och bedömning
 • Antalsuppfattning och grundläggande taluppfattning
 • Matematiska områden med relevans för undervisning i förskoleklass
 • Matematiska miljöer och genus
 • Lekens och estetikens betydelse för elevers matematiska lärande

Upplägg

Utbildningen om 15 hp består av två delkurser

- språk och kommunikation (7,5 hp)
- matematiska uttrycksformer (7,5 hp)

Kursen ges som uppdragsutbildning. Den läses vanligtvis på kvartsfart och har fem campusförlagda tillfällen med sammanlagt ca tio dagar på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University eller utlokaliserad.

Sidan uppdaterad 2020-05-28