student
2021-03-02

2021-03-02

Stipendier ur stiftelsen Helgo Zettervalls fond 2021

Stipendiets ändamål. Från Helgo Zettervalls fond har medel ställts till Statens fastighetsverks förfogande i syfte att främja den svenska byggnadskonstens utveckling. Stipendier kan sökas för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område

Villkor

Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, praktiskt verksamma, organisationer med fler. Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige.

Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om, och utveckling av den svenska byggnadskonsten.

För examensarbeten delas normalt inte mer än 10 000 kr per ansökan ut. Medel utgår inte för löne-, mat- eller traktamentskostnader, inte heller för ordinarie verksamhet i organisations eller myndighets regi. Bidrag till praktiska bygg- eller restaureringsarbeten medges inte.

Beviljade medel ska användas enligt beskrivning i ansökan och slutrapporteras till Statens fastighetsverk. Stipendiemottagare förbinder sig att återbetala beviljade medel i den händelse projektet inte slutförs.

Mer detaljerad information finns på www.sfv.se/helgostipendier.

Ansökan

Betyg från högskola eller universitet skall för studerande respektive doktorand bifogas samt yttrande av institutionsföreståndare, handledare eller annan med kännedom om projektet och om sökandens kompetens.

Märk kuvertet/e-post ”Stipendieansökan Helgo” och skicka till:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

Eller mejla till zettervall@sfv.se.

Ansökan ska ha inkommit senast måndagen den 10 maj 2021.

Beslut om stipendier kommer i september och beviljat medel betalas ut i oktober/november.

Blankett som du ska fylla i laddar du ner här!Word

www.sfv.se