student

Högskolelag

Kraven på högre utbildning tydliggörs i Högskolelag (1992:1434)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 8 § och innefattar följande 3 huvudpunkter för grund och avancerad nivå. Dessa samt de nationella målen för såväl kandidatexamen som sjuksköterskeexamen bearbetas genom utbildningen, bland annat genom VFU.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studentens

– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar

– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem

– beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser ska studenten, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå

– följa kunskapsutvecklingen

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska utveckla studentens

- fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.