student

Underkänd

En student ska underkännas från VFU om denne inte når lärandemålen för densamma. Vid bedömningsdiskussioner under VFU ska studenten uppmärksammas på eventuella brister i kunskap och praktisk förmåga och då vara aktiv i upprättande av en individuella pedagogisk handlingsplan och lyhörd för de åtgärder som här fastlås i samråd mellan handledare och student.

Under VFU bör en kontinuerlig reflektion över studentens progression mot lärandemålen föras. Studenten ansvarar för att återkoppla till den lärandeplan som studenten författat inför VFU i relation till kursens lärandemål samt det AssCE som ligger till grund för bedömningen under VFU. Studenten ska även aktivt efterfråga återkoppling under sin VFU.

Då det föreligger risk för en student att underkännas ska det upprättas en individuell pedagogisk handlingsplan för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse. Detta bör ske så tidigt som möjligt under VFU för att möjliggöra för studneten att nå sina mål. Den dagliga reflektionen och dialogen mellan handleare och student blir här även en central del i att kontinuerligt återkoppla kring progressionen mot måluppfyllelse.

Vid risk för underkänt ska handledare snarast ta kontakt även med den kliniska adjunkt, KA, som är kopplad till den aktuella VFU-placeringen.

Begränsningar

Antalet försök på VFU begränsas till tre. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre
gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.