student

År 2 - VFU

Under det andra året genomförs VFU i tre kurser omfattande totalt 4 perioder. Fördjupningen sker i professionen utifrån mötet med personer med sviktande hälsa, fysiskt såväl som psykist samt omvårdnad av äldre inom omsorg.

Under termin 4 sker de internationella utbyten som är en central del i Jönköping Universitys, JUs, profil. Detta medför att du som student på sjuksköterskeprogrammet kan komma att gå i peer-learning par med en inresande student under din VFU i termin 4. Detta ger stora möjligheter till internationalisering på hemmaplan.

Inför din VFU behöver du inkomma med personuppgifter till verksamheten. Mer om detta hittar du under "För student".

Kurser år 2 grundutbildning SSK

I termin 3 läser du kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp, i vilken ingår 3 + 3 veckors praktik, på två olika kliniker. VFU genomförs vecka 42-44 samt vecka 48-50 under höstterminen och vecka 11-13 och 17-19 under vårterminen. Placeringarna är båda inom slutenvård. Mellan perioderna sker en progression kring antalet faktorer som ska bearbetas likväl som kraven på teoretisk kunskap och vetenskaplig och etisk medvetenhet.

Specifika dokument för kursen

PM student och handledarePDF

AssCE-formulär VFU 1PDF

AssCE-formulär VFU 2PDF

Kontakt Termin 3

Kursansvarig

Björn Erfors

Kurs

Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hpPDF

VFU i kursen Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad omfattar 4,5 hp. Studenterna delas i två grupper och genomför sedan VFU antingen vecka 42-45/11-14 eller 48-51/17-20. Fokuset för denna VFU är mötet med den äldre individen i behov av stöd för att uppnå hälsa. Under VFU bearbetas kopplingen mellan det friska åldrandet och hur detta påverkar behov av omvårdnad såväl som sviktande hälsa hos äldre.

VFU in the course Gerontological and Geriatric Nursing comprises 4.5 credits. The student are divided into two groups and perforn VFU either during week 42-45/11-14 eor week 48-51/17-20. The focus of this VFU is the meeting with the older individual in need of support to achieve health. During the VFU, the link between healthy aging and how this affects the need for nursing as well as failing health in the elderly is studied.

Specifika dokument för kursen/specific document for the course

PM student och handledare PDF

PM student and supervisor (in english)PDF

AssCE-formulärPDF

AssCE-form (in english)PDF

 

Learning Plan - in english (word)Word

Som svensk student hittar du mall för lärandeplan under fliken För student.


Kontakt/contact

Kursansvarig/course coordinator

Fanny Kårelind

Kurs/course

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad, 9 hpPDF

Gerontological and Geriatric Nursing, 9 creditsPDF

VFU i kursen Psykiatrisk omvårdnad omfattar 3 hp. Studenterna delas upp i fyra grupper varav en grupp genomför VFU vecka 42-43 alt. 11-12, nästa grupp 44-45 alt. 13-14, nästa grupp vecka 48-49 alt. 17-18 och sista gruppen vecka 50-51 alt. 19-20. Fokuset för VFU är sjuksköterskan och vårdens möte med patient och närstående i relation til psykisk ohälsa. Vidare bearbetas de regelverk som styr psykiatrisk vård och reflektion kring stigmatisering av denna patientgrupp.

VFU in the course Psychiatric Nursing comprises 3 credits. The student are divided in to four groups and one of theses groups perform their VFU week 42-43 alt. 11-12, next group week 44-45 alt. 13-14, next group week 48-49 alt. 17-18 and the last group week 50-51 alt. 19-20. The focus of the VFU is the nurse and the nurse's meeting with the patient and related persons in relation to mental illness. Furthermore, the regulations governing psychiatric care and reflection on the stigmatization of this patient group is reflected on.

Specifika dokument för kursen/specific document for the course

PM student och handledarePDF

PM student and supervisor (in english)PDF

AssCE-formulärPDF

AssCE-form (in english)PDF

 

Learning Plan - in english (word)Word

Som svensk student hittar du mall för lärandeplan under fliken För student.

Kontakt/contact

Kursansvarig/course coordinator

Henrik Mårtensson

Kurs/course

Psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hpPDF

Psychiatric nursing, 7,5 creditsPDF

Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi eller Röntgensjusköterka

För dig som läser till Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi eller Röntgensjuksköterka ges en kurs i personcenterad omvårdnad med VFU under termin 3. I denna kurs är ditt fokus omvårdnadens utförande och mötet med patienten.

Specifika dokument för kursen

PM student och handledarePDF

AssCE-formulärPDF

Kontakt Termin 3

Kursansvarig

Caroline Andersson

Kurs

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv, 15 hpPDF

Övergripande information för samtliga kurser


PM Handledare och student/PM student an supervisor

Beskriver vad du som student behöver veta och göra inför och under din VFU.

Describes what you as a student need to know and do before and during your VFU.

Lärandeplan inför VFU

Under "För student" hittar du mall för lärandeplan om du skriver den på svenska. För dig som vill skriva på engelska hittar du mall under respektive kurs i termin 4.

Under "För student" you will find a template for the learning plan if you write it in Swedish. For those who want to write in English, you will find a template under each course in semester 4.

AssCE Formulär/AssCE form

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

The supervisor gives an assessment via the AssCe form for assessment discussions. You as a student should scan and upload the original of the supervisor in the learning platform. See the document for more information. Prior to the mid-term discussion, you as a student should have conducted a self-assessment on separate AssCE from which the discussion will then be based. The same applies to the final assessment discussion.

Reflektionsdagblad/reflection diary

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Reflection is done continuously with your couple student, supervisor or other staff at your VFU site. As a tool, you can use the Reflection diary to write down today's reflections.

Närvarorapport/attendance report

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

The attendance report is completed by you during the VFU. You need the supervisor's signature and telephone number to the VFU site to confirm that the attendance report is correct. The scanned attendance report is uploaded on the learning platform by you as a student after completing the VFU.

Namnskylt/nameplate

Fyll i ditt namn och skriv Termin 3 eller 4 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.

Fill in your name and sign Term 3 or 4. Print the nameplate and use it under your VFU.

Specifika dokument för kursen

I mittenspalten hittar du klickbara rutor för varje kurs. Här hittar du mer information om varje kurs såväl som kursens specifika dokument.