Jan Mårtensson

Föreståndare

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Professor omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Medicine doktor


Professor


Jan Mårtensson är professor och ämnesföreträdare för Omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping. Han innehar även en tjänst som Professor II vid Högskolan i Bergen. Den huvudsakliga forskningen som Jan ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot sekundär prevention av personer med hjärtsvikt. Inom detta område har Jan bl.a. studerat livssituationen för patienter med måttlig-svår hjärtsvikt och deras närstående, fysisk träning av äldre med hjärtsvikt, uppföljningsprogram i primärvården och utvecklat informations/utbildningsmaterial för patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Inom dessa områden har såväl kvantitativ som kvalitativ metod använts.

Jan disputerade 2002 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen “The Life Situation of Patients with Heart Failure in Primary Health Care — an Explorative and Interventional Study". Han har varit delaktig i cirka 70 originalartiklar i referee-granskade tidskrifter. Han har skrivit 10 bokkapitel (på svenska, danska, engelska) innefattande såväl fakta som metodkunskap. Den senaste boken är Kardiologisk omvårdnad från 2012 på Studentlitteraturs förlag tillsammans med Bengt Fridlund och Dan Malm som redaktörer.

Jan startade och var ordförande för VICs (vårdpersonal inom cardiologi) arbetsgrupp för hjärtsvikt 1997-2001 (nationellt), styrgruppen för kardiovaskulärt profilområde 2007-2009 (regionalt), samt i Education Committe of CCNAP (Council on cardiovascular nursing and allied professions) 2008-2011 (europeiskt). Han har även varit ledamot i HHJ styrelse 2008-2009, samt i styrelsen för två europeiska hjärtorganisationer och är för närvarande ledamot i redaktionen för den vetenskapliga tidskriften The European Journal of Cardiovascular Nursing. Sedan hösten 2011 är han ansvarig för en av HHJ:s fyra forskarmiljöer ADULT (Alienation, Disability, Unify, Life style and Treatment).

Jan var gästprofessor vid University of Arkansas under ett halvår 2010 och ansvarar sedan 2011 för ett akademiskt samarbete mellan sjuksköterskeskolan vid Tianjin Medical University (TMU), Kina och Hälsohögskolan i Jönköping. Detta samarbete är finansierat av Linnaeus-Palme programmet och omfattar student- och lärarutbyte. Som en utveckling av detta samarbete har Jan utvecklat ett samarbete även på forskarnivå, vilket bl.a. resulterat i att han nu är huvudhandledare för tre lärare vid TMU som är inskrivna som doktorander vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Antologibidrag

Mårtensson, J. (2012). Vård av patient med hjärtsvikt. Lund: Studentlitteratur More information
Henricson, M. Mårtensson, J. (2012). Publicering av examensarbete. Lund: Studentlitteratur More information
Schenk-Gustafsson, K. Kanter, T. Mårtensson, J. (2011). Hjärtsvikt. Mölnlycke: Elanders Sverige AB More information
Schenck-Gustafsson, K. Kanter, T. Mårtensson, J. (2009). Hjärtsvikt. Lund: BTJ Tryck AB More information
Schenck-Gustafsson, K. Kanter, T. Mårtensson, J. (2007). Hjärtsvikt. Stockholm: Apoteket AB More information
Schenck-Gustafsson, K. Kanter, T. Mårtensson, J. (2005). Hjärtsvikt. Stockholm: Apoteket AB More information
Mårtensson, J. (2005). Sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar inom primärvård. Lund: Studentlitteratur More information
Mårtensson, J. (2005). Livssituation och hälsorelaterad livskvalitet. Lund: Studentlitteratur More information
Mårtensson, J. (2005). Anhörigas situation. Lund: Studentlitteratur More information
Mårtensson, J. (2005). Könsskillnader vid hjärtsvikt. Lund: Studentlitteratur More information
Strömberg, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2004). Gender issues in heart failure. London: Martin Dunitz More information
Mårtensson, J. (1998). Vård och omvårdnad av patient med hjärtsvikt. Vård/omvårdnad. Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Jiang, N. Zhao, Y. Jansson, H. Chen, X. Mårtensson, J. (2018). Experiences of xerostomia after radiotherapy in patients with head and neck cancer. : John Wiley & Sons More information
van der Wal, M. Hjelmfors, L. Mårtensson, J. Friedrichsen, M. Strömberg, A. Jaarsma, T. (2018). Variables Related to Communication About Prognosis Between Nurses and Patients at Heart Failure Clinics in Sweden and the Netherlands.. : Lippincott Williams & Wilkins More information
Lin, C. Pakpour, A. Broström, A. Fridlund, B. Årestedt, K. Strömberg, A. Jaarsma, T. Mårtensson, J. (2018). Psychometric Properties of the 9-item European Heart Failure Self-care Behavior Scale Using Confirmatory Factor Analysis and Rasch Analysis Among Iranian Patients.. : Lippincott Williams & Wilkins More information
Hjelmfors, L. Strömberg, A. Friedrichsen, M. Sandgren, A. Mårtensson, J. Jaarsma, T. (2018). Using co-design to develop an intervention to improve communication about the heart failure trajectory and end-of-life care. : BioMed Central More information
Hjelmfors, L. Sandgren, A. Strömberg, A. Mårtensson, J. Jaarsma, T. Friedrichsen, M. (2018). “I was told that I would not die from heart failure”. : Elsevier More information
Henricson, M. Fridlund, B. Mårtensson, J. Hedberg, B. (2018). The validation of the Supervision of Thesis Questionnaire (STQ). : Elsevier More information
Tingsvik, C. Hammarskjöld, F. Mårtensson, J. Henricson, M. (2018). Patients' lived experience of intensive care when being on mechanical ventilation during the weaning process. : Elsevier More information
Pettersen, T. Mårtensson, J. Axelsson, Å. Jørgensen, M. Strömberg, A. Thompson, D. Norekvål, T. (2018). European cardiovascular nurses' and allied professionals' knowledge and practical skills regarding cardiopulmonary resuscitation.. : Sage Publications More information
Wang, L. Mårtensson, J. Zhao, Y. Nygårdh, A. (2018). Experiences of a health coaching self-management program in patients with COPD. : Dove Medical Press More information
Sedlar, N. Lainscak, M. Mårtensson, J. Strömberg, A. Jaarsma, T. Farkas, J. (2017). Factors related to self-care behaviours in heart failure. : Sage Publications More information
Lainscak, M. Sedlar, N. Socan, G. Farkas, J. Mårtensson, J. Stromberg, A. Jaarsma, T. (2017). Psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). : Sage Publications More information
Hjelmfors, A. Sandgren, A. Stromberg, A. Mårtensson, J. Jaarsma, T. Friedrichsen, M. (2017). Patient perspectives of prognosis communication. : Sage Publications More information
Wu, E. Mårtensson, J. Broström, A. (2017). Enhanced external counterpulsation as an intervention for patients with refractory angina pectoris - a review of performed research. : Sage Publications More information
Klompstra, L. Sedlar, N. Strömberg, A. Mårtensson, J. Lainscak, M. Farkas, J. Jaarsma, T. (2017). Effective interventions to improve self-care in patients with heart failure. : John Wiley & Sons More information
Sedlar, N. Lainscak, M. Mårtensson, J. Strömberg, A. Jaarsma, T. Farkas, J. (2017). Factors associated with self-care behaviours in heart failure. : John Wiley & Sons More information
Klompstra, L. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Strömberg, A. (2017). Exergaming through the eyes of patients with heart failure. : Mary Ann Liebert More information
Sedlar, N. Socan, G. Farkas, J. Mårtensson, J. Strömberg, A. Jaarsma, T. Lainscak, M. (2017). Measuring self-care in patients with heart failure. : Elsevier More information
Saffari, M. Lin, C. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Burri, A. Fridlund, B. Pakpour, A. (2017). Investigating sexual problems, psychological distress and quality of life in female patients with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Näsström, L. Mårtensson, J. Idvall, E. Strömberg, A. (2017). Participation in Care Encounters in Heart Failure Home-Care. : Sage Publications More information
Luttik, M. Goossens, E. Ågren, S. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Thompson, D. Moons, P. Strömberg, A. (2017). Attitudes of nurses towards family involvement in the care for patients with cardiovascular diseases. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. (2017). Help seeking behavior for sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Malm, D. Mårtensson, J. Saffari, M. Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Wieslander, I. Mårtensson, J. Fridlund, B. Svedberg, P. (2016). Women's experiences of how their recovery process is promoted after a first myocardial infarction. : Taylor & Francis More information
Wang, L. Nygårdh, A. Zhao, Y. Mårtensson, J. (2016). Self-management among patients with chronic obstructive pulmonary disease in China and its association with sociodemographic and clinical variables. More information
Jonkman, N. Westland, H. Groenwold, R. Ågren, S. Atienza, F. Blue, L. Bruggink-André de la Porte, P. DeWalt, D. Hebert, P. Heisler, M. Jaarsma, T. Kempen, G. Leventhal, M. Lok, D. Mårtensson, J. Muñiz, J. Otsu, H. Peters-Klimm, F. Rich, M. Riegel, B. Strömberg, A. Tsuyuki, R. van Veldhuisen, D. Trappenburg, J. Schuurmans, M. Hoes, A. (2016). Do self-management interventions work in patients with heart failure? An individual patient data meta-analysis. More information
Jonkman, N. Westland, H. Groenwold, R. Ågren, S. Anguita, M. Blue, L. Bruggink-André de la Porte, P. DeWalt, D. Hebert, P. Heisler, M. Jaarsma, T. Kempen, G. Leventhal, M. Lok, D. Mårtensson, J. Muñiz, J. Otsu, H. Peters-Klimm, F. Rich, M. Riegel, B. Strömberg, A. Tsuyuki, R. Trappenburg, J. Schuurmans, M. Hoes, A. (2016). What Are Effective Program Characteristics of Self-Management Interventions in Patients With Heart Failure?. More information
Hjelmfors, A. Van der Wal, M. Strömberg, A. Friedrichsen, M. Mårtensson, J. Jaarsma, T. (2015). Challenges in discussing prognosis and end-of-life care with heart failure patients. More information
Van der Wal, M. Hjelmfors, L. Mårtensson, J. Stromberg, A. Jaarsma, T. (2015). Factors related to discussing prognosis by nurses at heart failure clinics in Sweden and the Netherlands. More information
Hjelmfors, L. Van Der Wal, M. Friedrichsen, M. Mårtensson, J. Strömberg, A. Jaarsma, T. (2015). Patient-nurse communication about prognosis and end-of-life care. More information
Fridlund, B. Mårtensson, J. Baigi, A. Broström, A. (2015). Establishing the psychometric properties of the comprehensive ethos towards wellness questionnaire in a Norwegian population. More information
Jaarsma, T. Klompstra, L. Ben Gal, T. Boyne, J. Vellone, E. Bäck, M. Dickstein, K. Fridlund, B. Hoes, A. Piepoli, M. Chialà, O. Mårtensson, J. Strömberg, A. (2015). Increasing exercise capacity and quality of life of patients with heart failure through Wii gaming: the rationale, design and methodology of the HF-Wii study; a multicentre randomized controlled trial. More information
Tingsvik, C. Johansson, K. Mårtensson, J. (2015). Weaning from mechanical ventilation: factors that influence intensive care nurses' decision-making. More information
Nygårdh, A. Mårtensson, J. Allemann, H. Strömberg, A. Aidemark, J. Fruberg, C. Karlsson, J. Askenäs, L. (2015). An experience-based co-design to accomplish person-centered self-care support for elderly persons with heart failure. More information
Hjelmfors, L. Strömberg, A. Friedrichsén, M. Mårtensson, J. Jaarsma, T. (2014). Communicating prognosis and end-of-life care to heart failure patients: a survey of heart failure nurses' perspectives. More information
Jaarsma, T. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2014). Sexual dysfunction in heart failure patients. More information
Mårtensson, J. Jaarsma, T. Fridlund, B. (2014). Sexrådgivning viktig vid kardiovaskulär sjukdom. Stockholm: Sveriges läkarförbund More information
Astin, F. Carroll, D. De Geest, S. Mårtensson, J. (2014). Education for nurses working in cardiovascular care: A European survey. More information
Oterhals, K. Deaton, C. De Geest, S. Jaarsma, T. Lenzen, M. Moons, P. Mårtensson, J. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. Norekvål, T. (2014). European cardiac nurses' current practice and knowledge on anticoagulation therapy. More information
Aidemark, J. Askenäs, L. Mårtensson, J. Strömberg, A. (2014). Challenges for heart failure patients’ self-care systems – analysis of patients’ needs. : Elsevier More information
Byrne, M. Doherty, S. Fridlund, B. Mårtensson, J. Steinke, E. Jaarsma, T. Devane, D. (2014). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease (Protocol). : John Wiley & Sons More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Franzén Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. Moons, P. Thylén, I. Thompson, D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing. More information
Aidemark, J. Askenäs, L. Mårtensson, J. Strömberg, A. (2013). Understanding heart failure care as a patient learning process. More information
Steinke, E. Jaarsma, T. Barnason, S. Byrne, M. Doherty, S. Dougherty, C. Fridlund, B. Kautz, D. Mårtensson, J. Mosack, V. Moser, D. (2013). Sexual counseling for individuals with cardiovascular disease and their partners: a consensus document from the American Heart Association and the ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP). More information
Wieslander, I. Mårtensson, J. Fridlund, B. Svedberg, P. (2013). Factors influencing female patients' recovery after their first myocardial infarction as experienced by cardiac rehabilitation nurses. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. Moons, P. Thylen, I. Thompson, D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing. More information
Wu, E. Mårtensson, J. Broström, A. (2013). Enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris. More information
Zang, X. Zhang, H. Cheng, S. Gao, Y. Cao, Y. Zhao, Y. Mårtensson, J. (2013). Pivotal factors interfering in 24-hour blood pressure fluctuation and arterial stiffness in a community of Chinese elderly hypertensive patients. More information
Cider, Å. Mårtensson, J. Fridlund, B. Strömberg, A. Pihl, E. (2012). Response to 'Exercise programmes and quality of life in the elderly. More information
Verheijden Klompstra, L. Jaarsma, T. Moons, P. Norekvål, T. Smith, K. Mårtensson, J. Thompson, D. De Geest, S. Lenzen, M. Strömberg, A. (2012). Anaemia and iron deficiency in cardiac patients. More information
Hjelm, C. Dahl, A. Broström, A. Mårtensson, J. Johansson, B. Strömberg, A. (2012). The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older. More information
Sjölander, C. Rolander, B. Järhult, J. Mårtensson, J. Ahlström, G. (2012). Health-related quality of life in family members of patients with an advanced cancer diagnosis. More information
Munck, B. Sandgren, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2012). Next-of-kin's conceptions of medical technology in palliative homecare. More information
Munck, B. Sandgren, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2012). Patients' understanding of medical technology in palliative home care. More information
Munck, B. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2011). District nurses´ conceptions of medical technology in palliative home care. More information
Bäckström-Siwe, C. Lindbladh-Fridh, M. Mårtensson, J. (2011). The workload of caring in anaesthesia care. More information
Jönsson, S. Mårtensson, J. (2011). Uppfattningar om ryggbedövning hos dagkirurgiska patienter som genomgår knäartroskopi. More information
Pihl, E. Cider, Å. Strömberg, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2011). Exercise in elderly patients with chronic heart failure in primary care. More information
Pihl, E. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2011). Patients' experiences of physical limitations in daily life activities when suffering from chronic heart failure. More information
Pihl, E. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2010). Spouses' experiences of impact on daily life regarding physical limitations in the loved one with heart failure. More information
Axelsson, Å. Fridlund, B. Moons, P. Mårtensson, J. Scholte op Reimer, W. Smith, K. Strömberg, A. Thompson, D. Norekvål, T. (2010). European cardiovascular nurses' experiences of and attitudes towards having family members present in the resuscitation room. More information
Broström, A. Strömberg, A. Ulander, M. Fridlund, B. Mårtensson, J. Svanborg, E. (2009). Perceived informational needs, side-effects and their consequences on adherence. More information
Jaarsma, T. Franzén, K. Mårtensson, J. Dracup, K. Strömberg, A. (2009). The European Heart Failure Self-care Behaviour scale revised into a nine-item scale (EHFScB-9). More information
Mårtensson, J. Dahlström, U. Johansson, G. Lernfelt, B. Persson, H. Willenheimer, R. (2009). Nurse-led heart failure follow-up in primary care in Sweden. More information
Lidell, E. Fridlund, B. Mårtensson, J. Hildingh, C. (2009). A master programme in cardiovascular nursing. More information
Munck, B. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2008). Next-of-kin caregivers in palliative home care. More information
Widäng, I. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2008). Women patients' conceptions of integrity within health care. More information
Vilaseca, J. Dedeu, T. de Graaf, P. Hobbs, R. Muth, C. Mårtensson, J. López-Alcázar, M. Scherer, M. (2008). Chronic heart failure: the role of primary care. More information
Broström, A. Strömberg, A. Mårtensson, J. Ulander, M. Harder, L. Svanborg, E. (2007). Association of Type D personality to perceived side effects and adherence in CPAP-treated patients with OSAS. More information
Broström, A. Johansson, P. Strömberg, A. Albers, J. Mårtensson, J. Svanborg, E. (2007). Obstructive sleep apnoea syndrome. More information
Holst, M. Willenheimer, R. Mårtensson, J. Lindholm, M. Strömberg, A. (2007). Telephone follow-up of self-care behaviour after a single session education of patients with heart failure in primary health care. More information
Lindström, K. Ekedahl, A. Carlsten, A. Mårtensson, J. Mölstad, S. (2007). Can selective serotonin inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes be reduced?. More information
Moons, P. Scholte op Reimer, W. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. (2006). Nurse specialists in adult congenital heart disease. More information
Lenzen, M. Scholte op Reimer, W. Norekvål, T. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Moons, P. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. Wijns, W. (2006). Pharmacological treatment and perceived health status during 1-year follow up in patients diagnosed with coronary artery disease, but ineligible for revascularization. More information
Mårtensson, J. Fridlund, B. Strömberg, A. (2006). Cardiovascular nursing in Sweden 2006. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkila, J. Mårtensson, J. Moons, P. Scholte op Reimer, W. Smith, K. Stewart, S. Thompson, D. (2006). Heart failure management programmes in Europe. More information
Scholte op Reimer, W. Moons, P. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Lenzen, M. Mårtensson, J. Norekvål, T. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. (2006). Cardiovascular risk estimation by professionally active cardiovascular nurses. More information
Persson, M. Mårtensson, J. (2006). Situations influencing habits in diet and exercise among nurses working night shift.. More information
Pihl, E. Jacobsson, A. Fridlund, B. Strömberg, A. Mårtensson, J. (2005). Depression and health-related quality of life in elderly patients suffering from heart failure and their spouses. More information
Mårtensson, J. Strömberg, A. Dahlström, U. Karlsson, J. Fridlund, B. (2005). Patients with heart failure in primary health care. More information
Jacobsson, A. Pihl, E. Mårtensson, J. Fridlund, B. (2004). Emotions, the meaning of food and heart failure. More information
Jaarsma, T. Stewart, S. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Mårtensson, J. Moons, P. Op Reimer, W. Smith, K. Strömberg, A. Thompson, D. (2004). A survey of coronary risk factors and B-type natriuretic peptide concentrations in cardiac nurses from Europe. More information
Fridlund, B. Mårtensson, J. (2004). Cardiovascular nursing in RN and higher education in Swedish universities. More information
Strömberg, A. Mårtensson, J. Fridlund, B. Levin, L. Karlsson, J. Dahlström, U. (2003). Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients with heart failure. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Mårtensson, J. Dracup, K. (2003). Development and testing of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale. More information
Mårtensson, J. Dracup, K. Canary, C. Fridlund, B. (2003). Living with heart failure. More information
De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Moons, P. Scholte op Reimer, W. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. (2002). A survey of coronary risk factors in a cohort of cardiac nurses from Europe. More information
Strömberg, A. Mårtensson, J. Fridlund, B. Dahlström, U. (2001). Nurse-led heart failure clinics in Sweden. More information
Mårtensson, J. Dracup, K. Fridlund, B. (2001). Decisive situations influencing spouses' support of patients with heart failure. More information
Fridlund, B. Lindgren, E. Ivarsson, A. Jinhage, B. Bolse, K. Flemme, I. Sandstedt, B. Mårtensson, J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation. More information
Fridlund, B. Lindgren, E. Ivarsson, A. Bolse, K. Flemme, I. Sandstedt, B. Mårtensson, J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation. : Blackwell Science Ltd More information
Mårtensson, J. Karlsson, J. Fridlund, B. (1998). Female patients with congestive heart failure. More information
Mårtensson, J. Karlsson, J. Fridlund, B. (1997). Male patients with congestive heart failure and their conception of the life situation.. More information

Artikel, forskningsöversikt

Byrne, M. Doherty, S. Fridlund, B. Mårtensson, J. Steinke, E. Jaarsma, T. Devane, D. (2016). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease. More information
Strid, C. Lingfors, H. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2012). Lifestyle changes in coronary heart disease - Effects of cardiac rehabilitation programs with focus on intensity, duration and content. More information
Strömberg, A. Mårtensson, J. (2003). Gender differences in patients with heart failure. More information

Avhandling

Mårtensson, J. (2002). The life situation of patients with heart failure in primary health care. : Tryckeri AB Småland Quebecor More information

Konferensbidrag

Hjelm, C. Dahl, A. Broström, A. Mårtensson, J. Johansson, B. Strömberg, A. (2011). The influence of heart failure on change in cognition among individuals 80 years of age and older. More information
Hjelm, C. Dahl, A. Broström, A. Mårtensson, J. Strömberg, A. (2009). Profile of cognitive impairment in chronic heart failure among octogenarians in Sweden. More information

Rapport

Mårtensson, J. Persson, L. (2008). Läkemedel i hemsjukvården. Qulturum Rapport. Jönköping: Qulturum More information
Mårtensson, J. Arvidsson, E. Frank, L. Lindström, K. Borgquist, L. Carlsson, P. (2006). Erfarenhet, kunskap och inställning till prioriteringar. CMT Rapport. Linköping: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet More information
Munck, B. Mårtensson, J. (2006). Att vara närståendevårdare inom palliativ vård i hemmet. Qulturum rapport. Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping: Qulturum More information
Mårtensson, J. Lindström, K. (2003). Kvalitetsbarometern. Qulturum rapport. Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping: Qulturum More information

Samlingsverk

(2012). Kardiologisk Omvårdnad. Lund: Studentlitteratur More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information