Vetenskapsrådsprojekt PAL

Delaktighet för alla? (Participation for All? PAL)

Svenskt teckenspråk

International Sign

Forskningsprojektet PAL, finansierat av Vetenskapsrådet, fokuserar på barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar och deras olika förmågor inom och utanför skolan. Det övergripande syftet med projektet är att generera kunskap som kan bidra till förbättrade livsmöjligheter, särskilt ökad delaktighet, i samhället för personer med olika funktionsnedsättningar. PAL:s övergripande syfte är att generera kunskap som kan bidra till att identifiera framgångsrika kriterier/faktorer av övergången till vuxenlivet.

I en nyligen publicerad och uppmärksammad rapport från FN presenteras djupt oroande uppgifter om situationen av personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Rapporten avslöjar en 100-procentig ökning av arbetslösheten och i Sverige sedan 2008 en dramatisk ökning av självmord bland personer med funktionsnedsättningar. Jämfört med personer utan funktionsnedsättningar, är ungdomar med funktionsnedsättningar i Sverige och i andra länder i mindre grad representerade inom högre utbildning och på arbetsmarknaden än ungdomar utan funktionsnedsättningar.

Om projektet

Svenskt teckenspråk

International Sign

PAL projektet fokuserar på utbildning inom och situationen utanför skolan för två grupper av barnen och unga vuxna: (1) döva och (2) de som har fått diagnosen ADHD. Stora demografiska förändringar har skett inom dessa två grupper i Sverige sedan sekelskiftet, med betydelsefulla konsekvenser för deras utbildningsövergångar i skolor och efter skolan. Nästan samtliga döva yngre barn opereras nämligen numera med cochleaimplantat (avancerade hörapparater som opereras in i det inre örat) samt att antalet barn med diagnosen ADHD har ökat dramatiskt under senare år. Trots att båda grupperna lämnar gymnasieskolan idag, har inga systematiska studier fokuserat på deras utbildning livsvägar inom eller efter skolan. Det finns inte heller tidigare studier som har fokuserat på dessa grupper i andra länder. Det övergripande syftet med PAL projektet är att generera kunskap som ska bidra till att identifiera faktorer som är avgörande för en framgångsrik övergång till ett vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning.

PAL projektet syftar till att (i) kartlägga befintliga skolor med barn och ungdomar med två klassifikationer av funktionsnedsättningar i Sverige, (ii) identifiera vilka nyckelfaktorer som är avgörande för en framgångsrik övergång till vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning och (iii) genom granskning av internationell och svensk forskning identifiera generella framgångsrika kriterier i övergången till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning generellt och inom dessa två specifika grupper (ungdomar med diagnoser av ADHD och döva människor).

Forskningsfrågor

Svenskt teckenspråk

International Sign

Följande forskningsfrågor fokuseras inom detta unika projekt genom tvärvetenskapliga metoder:

  • Vilken typ av skolor – segregerade, mainstream, inkluderande institutioner – hamnar grupperna i under 2000-talet?
  • Hur har ungdomarna förberetts inför övergången till ett vuxenliv under deras skoltid?
  • Vad finns dokumenterat om dessa grupper med avseende på särskilt stöd inom olika sektorer (skola, habilitering, arbetsförmedlingen, icke-statliga organisationer [NGO] m.fl.)?
  • Hur betraktar dessa ungdomarna sina liv i framtiden?
  • Hur uppfattar vuxna nyckelpersoner ungdomarnas livsmöjligheter?
  • Vilket genusmönster kan urskiljas inom och mellan dessa grupper i samtliga ovanståendefrågor?

Projektet försöker att belysa nyckelövergångar i livet genom fältstudier av 30–40 unga vuxna mellan 18–35 ålder inom dessa två grupper. Dessutom, beskriver projektet en kartläggning av demografisk av dessa grupper i svensk skola i nutid. Projektet bedriver även djupa studier av både nationell och internationell litteratur. Slutligen initierar projektet nationella och gränsöverskridande studier som syftar till att jämföra tillhandahållandet av stöd från högre utbildningsinstitutioner å ena sidan och den rättsliga ramen för tillgång till arbetet å andra sidan.

Delprojekt

Svenskt teckenspråk

International Sign

I syfte att få en nyanserad förståelse över hur ungdomarnas väg in i vuxenlivet har utvecklats består projektet av följande tre delprojekt:

Delprojekt 1: Kartlägga genom enkäter, befintliga skolor var i dessa två grupper av barn och ungdomar finns.

Delprojekt 2: Kartlägga unga vuxna och nyckelmänniskor i sina miljöer som genomförts med etnografiska fallstudier inklusive studier av dokument från skolor, habilitering, arbetsförmedlingen, föräldrar organisationer och andra icke-statliga organisationer (NGO), hemsidor, blogg m.m.

Delprojekt 3: Systematiska meta-analys av internationell och svensk forskning med syfte att kunna identifiera faktorer för en lyckad övergång för ungdomar i Sverige och internationellt.

Analysen i projektet har hittills lett till inledningen av mer fokuserade nationella och multi-nationella studier med syfte att jämföra tillgången av erbjudande av stöd från högre utbildningar i Sverige på ena sidan och tillgång till arbetet å andra sidan. Länderna Japan, Indien, Tyskland och Sverige är särskilt utvalda för analysen.

Medlemmar i forskningsprojektet

Svenskt teckenspråk

International Sign

PAL Projekt Ledare

Sangeeta Bagga-Gupta, Professor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Sub-projekt 1 Ledare

Johan Malmqvist, docent, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Sub-projekt 1 Medlemmar: Johan Malmqvist, Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg

Sub-projekt 2 Ledare

Sangeeta Bagga-Gupta, professor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Sub-projekt 2-A Medlemmar: Giulia Messina Dahlberg, Shruti Taneja Johansson, Sangeeta Bagga-Gupta, Eva Hjörne

Sub-projekt 2-D Medlemmar: Sangeeta Bagga-Gupta, Ingela Holmström, Michael Karlsson

Sub-projekt 3 Ledare

Giulia Messina Dahlberg, lektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Sub-projekt 3 Medlemmar: Giulia Messina Dahlberg, Johan Malmqvist, Sangeeta Bagga-Gupta, Sara Goico

PAL projektmedlemmar

Sangeeta Bagga-Guptalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Eva Hjörnelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Ingela Holmströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, biträdande lektor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Shruti Taneja Johanssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Michael Karlsson forsknings assistant

Johan Malmqvistlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, docent, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Giulia Messina Dahlberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet

Sara Goico, post doc. researcher, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

PAL Projekt koordinator

Karen Ann Blomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

PAL Projekt Kontakt

Karen Ann Blomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

karenann.blom@ju.se

Tel: 036-101863

Publikationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PAL Publications.pdf 200.2 kB 2019-02-20 09.04

Sidan uppdaterad