Sömnforskare utvärderar senare skolstart

Från höstterminen 2024 kommer Engelbrektskolan i Borås att skjuta upp skolstarten för elever i årskurs 8 och 9 till klockan 09.00, en timme senare än vanligt. Detta initiativ, som kommer att pågå under hela läsåret, kommer att följas av sömnforskaren Malin Jakobsson på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Syftet är att undersöka hur en senare skolstart påverkar elevers sömn, psykiska hälsa och skolprestationer. Tidigare studier i andra länder har visat positiva resultat, och nu hoppas forskarna kunna bekräfta dessa fynd i en svensk kontext.

Foto: Kaboompics

Det finns redan skolor som startar skoldagen kl. 9.00, men nu kommer senare skolstart utvärderas för första gången i Sverige. Det är ett forskningsprojekt där effekten av senare skolstart jämförs med en kontrollskola som bibehåller den vanliga skolstarten kl. 8.00. Malin Jakobsson, universitetslektor vid Hälsohögskolan på Jönköping University och expert på sömnforskning, kommer att leda forskningsprojektet.

- Att senare skolstart ska utvärderas i Sverige känns så spännande! Engelbrektskolan är verkligen driftiga som vill testa senare skolstart, de vill se om deras elever orkar med skolan bättre och mår bättre, säger Malin Jakobsson.

Hon beskriver att senare skolstart går i linje med att ungdomar efter puberteten helt biologiskt får en förändrad dygnsrytm och därmed blir tröttare senare på kvällen och alerta senare på morgonen.

Genomförs med enkäter och djupintervjuer

Malin Jakobsson (t.h) intervjuar en elev på Engelbrektsskolan

Projektet kommer att genomföras med hjälp av enkäter och djupintervjuer. Initiala enkäter har redan utförts i slutet av maj och början av juni med de elever som börjar årskurs 8 och 9 till hösten, för att skapa en så kallad baslinje. Enkäterna kommer sedan att besvaras i november 2024 och maj 2025 igen. För att få en djupare förståelse av ungdomarnas sömnvanor och upplevelser i relation till sin sömn har närmare 30 ungdomar i interventionsskolan intervjuats under juni månad. Dessa ungdomar intervjuas igen om ett år för att utvärdera projektet. Dessutom kommer skolpersonal och vårdnadshavare att ingå i utvärderingen.

- Vårt elevhälsoteam såg att allt fler elever hamnar i psykisk ohälsa vilket påverkar skolnärvaro och skolresultat negativt. Efter att ha läst artiklar om studier som pekar på att mer sömn kan förebygga psykisk ohälsa vill vi prova senarelagd skolstart för att se om elevers mående kan förbättras, säger Helén Frick, biträdande rektor på Engelbrektskolan.

I förberedelserna inför senarelagd skolstart tog de kontakt med Malin Jakobsson som tidigare har varit på skolan för att forska på elevers sömnvanor.

- När Malin frågade om vi ville delta i forskning i samband med projektet senarelagd skolstart var svaret ganska enkelt. Om vi kan bidra med mer kunskap inom detta område vill vi självklart göra det, säger Helén Frick.

Se hur senare skolstart påverkar bland annat sömn och psykisk hälsa

Forskarna kommer att undersöka hur den senare skolstarten påverkar bland annat sömn, psykisk hälsa och kognitiva funktioner hos eleverna. Målet är att bekräfta de positiva resultat som tidigare internationella studier har visat, nämligen att en extra timmes sömn genererar mer söm och förbättrar både det psykiska välbefinnandet och skolprestationerna hos tonåringar.

- Det är lätt att tänka att en senare skolstart bara medför att ungdomarna är vakna än längre på kvällen. Men forskningen från andra länder visar att ungdomar som startade skolan en timme senare generellt sov 45 minuter längre än förut. Vi hoppas kunna se dessa fina resultat även i Sverige. Och vi hoppas såklart att även andra skolor vill ingå i projektet framöver, säger Malin Jakobsson.

För att säkerställa jämförbara resultat fungerar Bodaskolan i Borås som kontrollskola, där eleverna börjar enligt traditionell tid, omkring åtta på morgonen. Cirka 200–250 elever från varje skola kommer att delta i studien.

 

Se inslag av TV4 nyheterna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

2024-06-08