”Att tillsammans sätta ord på våld”

Mikael Skillmark, universitetslektor i socialt arbete på Hälsohögskolan, Jönköping University, har beviljats 2,4 miljoner kronor över tre år från Brottsoffermyndigheten till forskningsprojektet Att tillsammans sätta ord på våld: gestaltningar av våld och offerskap i professionellas behandlande samtal med barn utsatta för barnmisshandel.

Foto: Alexa från Pixabay

Mer än vart tionde barn i Sverige är någon gång under uppväxten utsatt för våld från en omsorgsgivare. Det är känt att barnmisshandel kan föra med sig allvarliga negativa konsekvenser för offren. Det är därför viktigt att det finns verksamma behandlingsmetoder och kompetenta behandlare tillgängliga för dessa barn.

Det finns metoder och professionella angreppssätt som i forskning visat sig gynnsamma för barn som utsatts för barnmisshandel. En sådan metod är Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB). Det saknas dock studier om hur strukturerade behandlingsmetoder faktiskt används av professionella och hur samtalsämnet våld manifesteras och begripliggörs i mötet mellan barn som brottsoffer och professionella behandlare.

Detsamma gäller hur de professionella förklarar och rättfärdigar hur behandlingen genomförs, exempelvis när det gäller relationen mellan barns aktörskap och deltagande å ena sidan och följsamhet i förhållande till metoden å den andra.

Mellan 16 och 20 behandlingssessioner

– Genom kvalitativ samtalsanalys och intervjuer med ett så kallat stimulated recall-förfarande där vi utgår ifrån autentiska institutionella samtal syftar detta projekt till att undersöka hur samtal om våld gestaltar sig i möten mellan barn och professionella behandlare. Mellan 16 och 20 behandlingssessioner kommer att spelas in från olika faser i barnbehandlingen i KIBB. Det kommer även att genomföras lika många efterintervjuer med behandlare, säger Mikael Skillmark.

Flickor och pojkar i olika åldrar kommer att inkluderas i undersökningen. På så sätt kommer forskarna att kunna undersöka och bidra med kunskaper om, och i sådana fall hur, föreställningar om kön och ålder påverkar utformningen av behandlingsinsatser – med särskilt fokus på barnens aktörskap och deltagande.

– Forskningsprojektets fokus på våldsutsatta barns möten med behandlare, i kombination med en design som möjliggör analyser på mikronivå och explicitgörandet av behandlares överväganden vid genomförandet av behandlingen, ger den dess originalitet och betydelse, säger Mikael Skillmark.

Kontakt

2022-12-21