Forskningsprojekt om äldres möten med den digitala välfärden får 4,8 miljoner av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet beviljade 4,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska studera äldre medborgares (65-plussare) möten med digitala välfärdsgränssnitt. Projektet samlar fyra forskare från olika lärosäten. Ernesto Abalo, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, är en av forskarna i projektet.

– Det känns givetvis jätteroligt. Vi har jobbat hårt med denna ansökan under lång tid och det är skönt att veta att vi nu kan genomföra denna forskningsidé, som vi tror är viktig både för förståelsen av digitaliseringens samhälleliga konsekvenser och för utvecklandet av digitala gränssnitt så att de blir mer inkluderande, säger Ernesto Abalo.

Hur är välfärdens gränssnitt (såsom 1177.se, pensionsmyndigheten.se och kommunala webbplatser) designade och vad kräver de av användaren? Hur förstår, känner och agerar äldre medborgare i mötet med dessa digitala gränssnitt? Hur kan dessa gränssnitt utvecklas för att underlätta dess användande för äldre medborgare? Detta ska forskningsprojektet Digitalt som default? Äldre medborgare och välfärdens gränssnitt undersöka. Projektgruppen består av Tobias Olsson (projektledare, Malmö universitet), Mia-Marie Hammarlin (Lunds universitet), Dino Viscovi (Linnéuniversitetet) och Ernesto Abalo.

Äldre kvinna vid dator

Foto: Anna Shvets, pexels.com

– Vår utgångspunkt är egentligen det något paradoxala i att man från myndighetshåll uttrycker att digitala plattformar ska vara förstahandsvalet i mötet mellan den offentliga sektorn och medborgare, samtidigt som vi egentligen inte vet så mycket om hur detta drabbar äldre människor. Den tidigare forskningen som finns om äldres digitala vanor mer generellt visar att äldre är en sårbar grupp när det kommer till tillgång till och användning av digitala medier. Samtidigt vet vi som sagt inte mycket om just deras möte med den digitala välfärden, vilket är viktigt att undersöka eftersom det är centralt för möjligheten att utöva sitt medborgarskap. Det är ju enklare att välja bort Zalando än 1177 eller Pensionsmyndigheten, säger Ernesto Abalo.

Ernesto Abalo

Ernesto Abalo, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid HLK.

Projektet ska använda sig av en mixade metoder-design för att fånga flera led i äldres möten med gränssnitten. En analys av webbplatsernas gränssnitt kombineras med intervjuer och vinjettexperiment med äldre användare av dessa.

– Projektdesignen låter oss få ett helhetsgrepp om de digitala gränssnitten och äldres möten med dem. Genom att göra delstudier där en av metoderna är central kan vi fånga olika delar i mötet mellan de äldre och gränssnitten. Syftet är varje delstudie ska vara informativ för nästkommande delstudie, för att slutligen kunna få insikter i hur gränssnitten kan utvecklas för att bli mer ändamålsenliga för äldre medborgare. Själv kommer jag att hålla i gränssnittsanalysen, som går ut på att utforska webbplatsernas struktur, design och språk, för att bland annat utröna vilka färdigheter som webbplatserna kräver av användarna, avslutar Ernesto Abalo.

Forskningsprojektet ska pågå i tre år, med start i januari 2023. Projektet beviljades medel i Vetenskapsrådets utlysning Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser. 11 av 158 ansökningar fick anslag, vilket ger en beviljandegrad på 7 procent.

2022-12-14