Kommunikationsmodell bidrar till patientsäkerhet inom äldrevård

Anette Johnsson

En ny avhandling från Högskolan Väst i samarbete med Jönköping University, belyser hur positiva vårdrelationer skapas och etableras i mötet mellan sjuksköterska, patient och närstående. Avhandlingen utgår från en medicinsk äldrevårdenhet och visar tydligt sjuksköterskans roll i att skapa förutsättningar för en god relation och gemensamt ansvar.

Med en ökad andel äldre i befolkningen, blir idag allt fler äldre personer med multisjuklighet inneliggande på sjukhusavdelningar. Närstående blir i detta ett viktigt stöd på olika vis. Möten som sker inom hälso-och sjukvård avgör många gånger om patienten och närstående ser vården som tillfredsställande. Brister i kommunikation och social interaktion kan leda till missförstånd och en försämrad hälsoprocess för vårdtagaren.

I avhandlingen “Creating and establishing a positive care relationship between nurses, patients and relatives. – An ethnographic study of encounters at a department of medicine for older people”, beskrivs en process där sjuksköterskor, patienter och närstående använder olika strategier för att tillsammans bygga en vårdrelation.

- Processen visar hur de inblandade förbereder sig på olika sätt inför ett vårdmöte, deltar med olika bidrag under mötet och efteråt ser på vårdrelationen ur en annan synvinkel. I min avhandling belyser jag sjuksköterskans viktiga roll att inleda, leda och avsluta mötet på ett sätt som skapar förutsättningar att etablera en positiv vårdrelation. Genom konstruktivt kunskapsutbyte, gemensamt ansvar och deltagande kan förståelsen för patienten öka, vilket också kan bidra till en bibehållen patientsäkerhet, säger avhandlingens upphovsman Anette Johnsson.

Anette Johnsson disputation ägde - på grund av rådande omständigheter - rum online.

Anette Johnsson menar att om sjuksköterskan har en medvetenhet om faktorer som rutiner och normer, kan hen sätta ett positivt klimat i vårdrelationen. Genom en modell som bland annat utgår från anpassning av röst och kroppsspråk utifrån medicinsk kunskap, omvårdnadsroll, pedagogisk uppgift och maktposition, kan hen underlätta för både anhöriga och patienten att komma till tals och bli mer synliga och aktiva i dialogen. Resultatet av detta lägger en god grund för den ömsesidiga förståelsen, patientens hälsoprocess samt de inblandades olika perspektiv.

- Min förhoppning är att resultaten i avhandlingen ska kunna vara till nytta för yrkesverksamma sjuksköterskor, men det kan även var allmänt intressant för patienter och närstående, menar Anette Johnsson.

Den 29 maj 2020, disputerade Anette Johnsson framgångsrikt med sin avhandling.

Anette har en bakgrund som sjuksköterska, barnmorska och lärare vid sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst, Trollhättan. Doktorandstudierna har genomförts i samarbete med forskarutbildningen vid hälsohögskolan i Jönköping. Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska och beskriva vårdrelationen, kommunikationen, innehåll och den sociala interaktionen i triadmötet mellan sjuksköterskor, patienter och närstående. Dataproduktionen genomfördes genom deltagande observationer med efterföljande informella, individuella samtal samt fältanteckningar.

Länk till avhandlingen

2020-06-04