Docentföreläsning: Robert Lecusay

Fredag 29 maj höll Robert Lecusay sin docentföreläsning ”The formal/informal Relation in Early Childhood Education: Insights from Swedish Preschools Educare Research, på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK).

-I min föreläsning ville jag lyfta diskussionen om har hur vi utvecklar och studerar informella lärandemiljöer såsom fritidsverksamhet och förskola, säger Robert Lecusay om föreläsningens ämne.

Informella lärandemiljöer, såsom förskola och fritidsverksamhet, definieras ofta som stöttande till den utbildning som sker i skolmiljö. Alltmer forskning, inklusive Robert Lecusays studier, visar dock att de informella miljöerna har ett betydande egenvärde.

Dessa miljöer kan sättas i kontrast till en mer traditionell undervisning, såsom den som sker i skolmiljö. Där främjas barns kunskap inom specifika områden, med direkta, ofta pedagogledda instruktioner som utgångspunkt.

Resultaten från Robert Lecusays studier pekar på att lärande i tidig ålder bör utgå från lek, social samverkan och upptäckarglädje, snarare än instruktionsbaserad undervisning.

- Mina studier av den svenska förskolan, visar att den alltmer prioriterar ett förhållningssätt som baseras på skolbaserade former, med mer direkt undervisning. Forskning visar dock att barns kognitiva flexibilitet och sociala samarbetsförmåga då hamnar i skymundan, med konsekvens att barns förmåga till social samverkan, inlärning och problemlösning inte stimuleras i samma utsträckning.

Robert Lecusay har tvärvetenskaplig forskarbakgrund inom i hur kultur, mänskligt sinne och utveckling ömsesidigt utgörs av varandra. I sin forskning har han använt sig av deltagarstyrda och etnografiska metoder för att studera barns lärande i informella miljöer. Metoderna har han med sig från sin tidigare utbildning vid University of California, där han doktorerade inom kommunikation och kognitionsvetenskap.

I den närmsta framtiden kommer Robert Lecusay att fokusera på att publicera sina senaste forskningsresultat, samtidigt som han samverkar i olika projekt med kollegor världen över.

- Det kommer även att bli fortsatta studier av den svenska förskolan och hur pedagoger där arbetar med hållbarhet, undervisning, lek och upptäckande. Parallellt kommer jag att vara engagerad i internationella projekt, som berör studier och jämförelser inom barns tidiga lärande i olika länder. Den här forskningen bör vara intressant för alla som är involverade i beslutsfattande och praktik inom utbildningssektorn, men även de som är intresserade mänsklig utveckling, avslutar Robert Lecusay.

Robert Lecusay är docent vid avdelningen för psykologi och pedagogik, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University.

För kontakt och fullständigt CV, klicka här.

2020-06-03