Nytt projekt om utmaningar med anhörigstöd

Magnus Jegermalm och Joy Torgé vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Magnus Jegermalm och Joy Torgé vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har beviljats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) till ett nytt forskningsprojekt. Projektet handlar om gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas låga användning av stödet.

Bakgrunden till projektet är det ökade intresset för anhörigomsorgens betydelse. Detta gäller inte minst på grund av förändringar inom äldre- och funktionshinderomsorgen, som prioriterar de som har störst behov av hjälp.

Trots att kommunerna sedan 2009 enligt Socialtjänstlagen är skyldiga att erbjuda stöd för anhörigvårdare, finns det ett glapp mellan lagstiftningens ambition och det faktiska utnyttjandet av anhörigstöd. Detta kräver ytterligare kunskap och Magnus Jegermalm, professor i socialt arbete, har tillsammans med Joy Torgé, universitetslektor i gerontologi, har beviljats 4 385 000 kr från FORTE:s program Tillämpad Välfärdsforskning för att genomföra ett treårigt projekt inom detta område.

- För att kunna förstå det möjliga glappet mellan anhörigas och den offentliga omsorgens förståelse av anhörigstöd, syftar vårt projekt till att undersöka olika typer av anhöriga omsorgsgivares, anhörigkonsulenters och biståndsbedömares erfarenheter av anhörigstöd och vad som betraktas som anhörigstöd, berättar Magnus Jegermalm.

Projektet består av tre delar. Första delen är en kvantitativ studie som är baserad på en nationell enkät som har genomförts vid sex tillfällen sedan 1992. Den andra studien är en webbenkät med frågor som ställs till kommuner i Stockholms och Jönköpings län för att kartlägga vilka stöd som erbjuds till anhörigvårdare för äldre personer. Slutligen kommer en kvalitativ studie, där anhörigvårdare, anhörigkonsultenter och biståndshandläggare intervjuas.

- Detta är ett tvärvetenskapligt projekt där vi två samarbetar för att studera samma fenomen utifrån våra olika perspektiv inom omsorgsforskning. Magnus bidrar med det longitudinella perspektivet, utifrån data som sträcker sig över 27 år. Medan jag bidrar med individperspektivet som kan belysa anhörigvårdarnas förväntningar av anhörigstöd, samt erfarenheter av stöd från andra personer i deras nätverk. Webbenkäten kommer också ge ett organisatoriskt perspektiv för att se om det stöd som erbjuds motsvarar det som anhörigvårdarna behöver, säger Joy Torgé.

I genomförandet av projektet kommer forskarna att samarbeta med Kommunal utveckling i Region Jönköpings län och Ekerö kommun i Stockholms län.

Vid frågor eller för mer information kontakta gärna Magnus Jegermalm, magnus.jegermalm@ju.se, eller Joy Torgé, joy.torge@ju.se

2020-06-02