JU och Naturskolan samarbetar för att främja utomhuspedagogik

Jönköping University och Naturskolan på Upptech ska binda samman forskning och praktik inom det utomhuspedagogiska fältet. Under våren kommer ett pilotprojekt startas för att kompetensutveckla lärare och pedagoger inom utomhuspedagogikens teoretiska grunder genom forskning och praktiska lärandeaktiviteter.

Lärare och pedagoger i Jönköpings kommun har under en tid efterfrågat kompetensutveckling inom utomhuspedagogik och det finns ett behov av fler pedagogiska verktyg som stöd för utomhusundervisningen. Därför ska det i samarbete mellan Jönköping University och Naturskolan tas fram material för utomhusbruk som exempelvis en låda eller en ryggsäck med pedagogiskt innehåll.

Sabine Lind och Ulrika Franke, naturskolpedagoger i Jönköping och Maria Hammarsten, doktorand vid Jönköping University, medverkar i projektet. Projektet stöttas även av Lisa Bergström, friluftsstrateg i Jönköpings kommun.

Utomhusvistelse är ett vanligt inslag i förskolan. På fritidshemmet och i grundskolan genomförs framförallt pedagogiska rastaktiviteter utomhus, men även i vissa mån utomhuslektioner.

En av de stora vinsterna med utomhuspedagogik är att barn och elever kan använda sig av flera sinnen och att det blir ett praktiskt inlärningstillfälle. Samtidigt uppmuntrar undervisningen utomhus till ökad rörelse och därmed till bättre hälsa.

Projektet syftar till att ge material och handledning åt lärare, för att hjälpa dem att ge lektioner utomhus.

- Med pilotprojektet får lärarna och pedagogerna ett utbud av material och handledning för att stärka det utomhuspedagogiska arbetet. Tanken är att göra det enkelt för lärare och pedagoger att ta med sina barn och elever ut i skog och mark, säger Sabine Lind på Naturskolan på Upptech.

När våra städer växer och behovet av nya bostäder är stort finns en risk att grönområden tas i anspråk för ny bebyggelse. Det är angeläget att i de sammanhangen lyfta fram utomhuspedagogikens betydelse och den roll grönområdena spelar för utomhuspedagogiken.

- Det är också angeläget att synliggöra att ett grönområde kan nyttjas av många olika aktörer inom den pedagogiska verksamheten - utöver förskolor eller skolor finns fritidshem, fritidsgårdar, föreningsliv, enskilda aktörer etc. Utomhuspedagogik är en kulturell ekosystemtjänst som tex bör lyftas ytterligare i olika detaljplaner, säger Lisa Bergström, friluftsstrateg i Jönköpings kommun.

På forskningsfronten har det påbörjats en diskussion om ett eventuellt framtida forskningsprojekt inom Naturskolans verksamhet. Det finns en tanke på att öppna upp för idéer från de yrkesverksamma lärarna och pedagogerna kring vad som behöver beforskas utifrån den praktiknära och platsbaserade verksamhetens behov i Naturskolan.

- Det kommer inledningsvis göras genom att det medföljer en enkät till de lärare och pedagoger som lånar och använder de utomhuspedagogiska lådorna eller ryggsäckarna. Enkätundersökningen är till för att få en indikation kring ett tema som kan beforskas och givetvis kommer processen ske utifrån de forskningsetiska principerna, säger Maria Hammarsten, doktorand på Jönköping University.

Satsningen under våren är en pilotutbildning, men till hösten hoppas båda Jönköping University och Naturskolan på att kunna berika varandras utomhuspedagogiska kompetenser ytterligare genom forskning till Naturskolans verksamhet och samt ge en dagsfärsk praktiknära pedagogisk kompetens till universitets nuvarande lärarstudenter. Diskussionerna kommer att fortsätta för att ta sikte på en mer långsiktig samverkanslösning mellan Jönköping University och Jönköpings kommun.

2019-01-10