Samverkan om äldre sköra individers munhälsa – ny forskningsstudie i Jönköping

I december 2015 startar en ny klinisk studie i Jönköping. Detta är ett samarbete mellan Folktandvården, Region Jönköpings län, Hälsohögskolan i Jönköping och Lindgårdens äldreboende i Jönköping. Syftet med studien är att utvärdera olika vardagliga insatser för att förbättra munhälsan hos sköra äldre individer på äldreboende.

Den dagliga munhälsovården på äldreboenden måste förbättras. Socialstyrelsen har nyligen presenterat resultat från en genomgång av befintlig forskning, i syfte att utvärdera effekten av munhygienåtgärder som utförs av vårdpersonal inom äldreomsorgen. Resultatet visade att underlag saknas för det som görs i området. Kunskapsluckor finns när det gäller studier om vilken effekt interventioner som utförs av sjukvårdspersonal kan få på sjukdomar i munnen, munhygien, smärta, tuggfunktion, nutritionsstatus och livskvalitet.

Målet är en förbättrad daglig omsorg för sköra äldre

– Det övergripande målet med denna studie är att implementera och utvärdera ett interventionsprogram som stöder personalens dagliga omsorg för att förbättra munhälsan bland sköra äldre som bor på äldreboende, berättar Henrik Jansson, docent och övertandläkare i parodontologi.

Tandvården arbetar traditionellt åtskild från äldreomsorgen med undantag för vissa verksamheter. Munhälsoutbildning för vårdpersonalen har prövats i tidigare studier och visat sig ha en god effekt på munhälsan hos sköra äldre, men varaktiga förändringar har inte observerats. Socialstyrelsen föreslår att det behövs ett nätverk där fler professioner samverkar kring olika munhälsoaktiviteter inom äldreomsorg för att munhälsovård ska implementeras i den dagliga omvårdnaden.

Studien initierades av Folktandvården, Region Jönköpings län och finansieras av Folktandvården tillsammans med Riksföreningen för åldrandeforskning och Jönköping University inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att utveckla olika samverkansarenor.

Kontaktperson och mer information:
Henrik Jansson
Docent/Övertandläkare i parodontologi
Henrik.jansson@ju.se
Telefon: 0708-21 34 57

Bakgrund

Den demografiska utvecklingen i världen innebär att vi blir fler och allt äldre människor. Äldre som har stort behov av hjälp för att klara vardagen betraktas som skör eller beroende äldre. I Sverige bedöms cirka 300 000 personer vara sköra äldre.

Fysiska förändringar som orsakas av åldrandet gör det svårare att upprätthålla god allmän hälsa tillika munhälsa. Kraftiga försämringar i munhälsan kan gå mycket fort, och när det väl upptäcks, har skadorna ofta blivit omfattande. Konsekvensen blir radikala och dyra behandlingar. Detta går att undvika med rätt främjande och förebyggande insatser. Väl utvecklad tandvård i Sverige har resulterat i en förbättrad munhälsa i alla åldersgrupper och antalet tandlösa individer minskar kontinuerligt i Sverige. Många äldre har ofta omfattande erfarenhet av reparativ tandvård, såsom fyllningar, kronor och dentala implantat. Sämre munhälsa har i studier visat en negativ inverkan på allmän hälsa och livskvalitet. Munhälsan är en viktig faktor för livskvaliteten genom faktorer som utseende, kommunikation och frihet från smärta och obehag.

 


2015-12-08