Internationella företag på olika villkor

Processen för att bli ett internationellt företag ser olika ut beroende på vilken bransch företaget tillhör. I en ny doktorsavhandling har Hélène Laurell fokuserat på medicinteknikbranschen med sina speciella förutsättningar.

Medicinteknikbranschen består till 95 procent av små och medelstora företag. Många av dem är nystartade och utvecklar banbrytande teknik för användning i sjukvården. Konkurrensen är global och i länder där den inhemska marknaden är liten, som till exempel Sverige, är det viktigt att ta sig ut på den internationella marknaden.

Även om den potentiella efterfrågan för medicintekniska innovationer är global, har varje land olika sjukvårdssystem och olika regler och rutiner för hur ny medicinteknik subventioneras och implementeras.

I sin doktorsavhandling har Hélène Laurell utgått från medicinteknikbranschen för att undersöka hur unga företag internationaliseras. Resultaten visar att processen för att komma ut på en internationell marknad är i stor grad beroende av vilken bransch företaget tillhör.

– Att förstå vilken typ av kund företaget har, i kombination med vilken typ av produkt som säljs, har stor betydelse för hur snabbt och brett ett företag bör internationalisera sig, säger Hélène Laurell.

Att arbeta mot institutioner gör att internationaliseringen blir mer fokuserad, men också tar längre tid.

– Kombinationen av att ha helt nya medicintekniska produkter, och att sälja dem till en komplex kund som nationsspecifika sjukvårdsorganisationer, ger en komplicerad försäljningsprocess. Det gäller särskilt när produkten behöver subventioneras, eller evidens av olika slag behöver presenteras innan det kan bli tal om någon försäljning överhuvudtaget.

Det avgörande för företagen i den här innovativa branschen, menar Hélène Laurell, har varit att hela tiden skapa nya nätverk. Till exempel är det viktigt att vara med på medicinska kongresser och mässor. Förutom kommersiella och sociala nätverk är det också viktigt att ha vetenskapliga, institutionella och åsiktsskapande nätverk. Företagets kompetens inom teknologi, marknadsföring och entreprenörskap måste även kompletteras med kunskap inom finans, vetenskap och olika regleringar.

Hélène Laurell, som är knuten till både Jönköping International Business School och Högskolan i Halmstad, försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling The role of industry context for new venture internationalization – Evidence from the medical technology sector vid Jönköping International Business School den 24 april.

För mer information, kontakta Hélène Laurell på 0768-662266 eller marie_helene.laurell@hh.se

2015-06-04