Ny forskningsprofil om AI i industriella organisationer

Artificiell intelligens, AI, har potential att på ett omvälvande sätt transformera företag i många branscher. Men hur kan varje företag använda AI på det sätt som ger mest nytta för den egna verksamheten? Och hur påverkas organisationen och människorna av den nya teknologin? I forskningsprofilen AFAIR vid Jönköping University (JU) integreras tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter på införandet av AI.

– I AFAIR kommer vi att kombinera den tekniska utvecklingen av algoritmer och mjukvara med forskning kring vad införandet av AI-tekniker gör med verksamheter, berättar Joakim Wikner, professor i logistik vid Tekniska Högskolan, JU, och projektledare för forskningsprofilen.

Forskningen inom AFAIR kommer att vara inriktad på tre områden: hur AI kan användas för att effektivisera flöden av exempelvis produkter och information, hur intelligenta produkter och tjänster kan utvecklas med stöd av AI samt hur införandet av AI påverkar och påverkas av organisatoriska aspekter.

– AI är ett samlingsnamn för en stor mängd olika tekniker som löser olika uppgifter. I våra forskningsprojekt använder vi i första hand datadriven AI, vanligtvis maskininlärning, det vill säga dataprogram som kan lära sig och förbättra sig baserat på observationer och erfarenheter. Ett exempel på det är de algoritmer som styr vad som kommer upp i dina sociala medier-flöden, förklarar Ulf Johansson, professor i datavetenskap vid Tekniska Högskolan, JU, och en av forskarna i AFAIR.

Tillämpad AI och AI-transformation i fokus

Ett centralt begrepp i den nya forskningsprofilen är tillämpad AI, vilket i det här sammanhanget innebär att utvecklingen av algoritmer och metoder sker med ett tydligt syfte att direkt omsättas i praktisk nytta hos de företag som deltar i de olika forskningsprojekten. Ett annat viktigt begrepp inom AFAIR är AI-transformation, det vill säga den förändringsprocess som införandet av AI-teknologi i en verksamhet innebär. Det kan handla om allt från att enskilda arbetsprocesser förändras till helt nya affärsmodeller eller former för organisering.

– Tillämpad AI och AI-transformation är så mycket mer än bara införandet av ny avancerad teknologi. När AI börjar användas för alltmer avancerade uppgifter, som beslutsfattande, dyker nya frågeställningar upp. Hos vem ligger ansvaret när besluten fattas av algoritmer? Och hur säkerställer vi att algoritmerna är objektiva och inte fattar vinklade beslut? säger Ulf Johansson.

Robothand

- Det skulle till exempel kunna bli ett vanligt inslag att ha en robot med i teamet, säger Annika Engström. Foto: Unsplash.com

I AFAIR kommer forskarna att undersöka både vad som händer med organisationen och människorna i den när man inför AI och hur man kan ta hänsyn till mänskliga och organisatoriska aspekter i utvecklingen av olika AI-verktyg.

– Vi vill ta reda på hur den här tekniken och arbetsprocesserna bör utformas för att det ska gynna utvecklingen av människorna i organisationen och för att samspelet mellan teknik och människor ska fungera optimalt. Interaktionen mellan människa och teknik kommer att öka, det skulle till exempel kunna bli ett vanligt inslag att ha en robot med i teamet, säger Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan, JU, och forskare i AFAIR.

Ger företagen en bättre AI-resa

Forskningsprojekten i AFAIR kommer att bedrivas i nära samverkan med industrin och de företag som valt att vara med från starten är Bufab, Combitech, Husqvarna, Fagerhults Belysning, SAAB Training & Simulation och Siemens Energy. I kommande projekt kommer även andra företag att delta.

För de företag som medverkar i projekten är kanske den största vinsten den lärprocess som de får gå genom tillsammans med forskarna och de andra företagen. Men eftersom de olika forskningsprojekten kommer att utgå ifrån verkliga problem som företagen identifierat i sina verksamheter, så kommer de också att generera konkreta resultat, till exempel identifiering av kunskapsluckor, och mjukvaror som är utvecklade specifikt för företagens behov.

"Vi har bara börjat vår AI-resa, men ser framför oss att AI om 5-10 år kommer att vara en naturlig del av vår vardag"

Emma Hallman är industrialiseringschef på Fagerhults Belysning och hon ser företagets deltagande i AFAIR som ett sätt att vara med och driva utvecklingen framåt:

– Vi har bara börjat vår AI-resa, men ser framför oss att AI om 5-10 år kommer att vara en naturlig del av vår vardag. Att vara med i AFAIR innebär att vi får vara med i forskningens framkant, där det händer. Vi tror mycket på den tvärvetenskapliga ansatsen i AFAIR och på att AI är centralt i hela forskningsprofilen, säger Emma Hallman.

Undersöker AI-mognaden hos företagen

I ett av de projekt som är först ut inom AFAIR kommer forskarna att undersöka vilken kunskap och beredskap de deltagande företagen har idag kopplat till införandet av AI i olika verksamhetsprocesser.

– Syftet med projektet är bland annat att förstå vilka mekanismer som påverkar organisationers förmåga att ta till sig AI-teknologin och utnyttja de möjligheter som den erbjuder specifikt för den egna organisationen. Vilken kompetens och kunskap är kritisk för att lyckas med AI-transformationen? säger Annika Engström.

Ulf Johansson betonar också att det behövs ett helhetsperspektiv för att förstå i vilka processer och arbetsuppgifter som ett AI-stöd kan göra verklig nytta:

­– En sak som vi lärt oss av tidigare projekt är att det krävs ett strategiskt beslut hos en organisation för ett lyckat införande av AI-tekniker. Det gäller sedan för oss forskare att förstå det enskilda företagets behov och möjligheter såväl som utmaningar, inte minst i valet av pilotprojekt som en viktig del i införandet av AI.

Faktaruta

  • AFAIR - Ambidexteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet
  • AFAIR är en strategisk satsning och förväntas på sikt bli en etablerad och stark tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö vid JU.
  • Satsningen görs inom ramen för KK-stiftelsens profilprogram och stiftelsen bidrar med finansiering på 49 miljoner kronor under de första åtta åren.
  • AFAIR ingår i SPARK, Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering.
  • Forskarna inom AFAIR kommer från Tekniska Högskolan och Jönköping International Business School.
2021-04-12