En rapport från Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan

"Strengthening the quality of early childhood education and care through inclusion” heter den policyrapport som nyligen publicerades av Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan. Den utgår ifrån att inkludering är en viktig del av kvalitet i förskolan. Rapporten vänder sig till politiker och beslutsfattare inom EU-länderna som stöd för att utveckla förskoleverksamheten och öka likvärdigheten inom förskolan och i sin förlängning i samhället. Den relaterar till FN:s hållbarhetsmål (SDG2030) och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Definitionen av inkludering handlar om att alla barn får meningsfull utbildning av hög kvalitet i närmiljön tillsammans med andra barn. Ett positivt samspel med vuxna och andra barn i förskolan ger en känsla av att höra till och vara delaktig. Inkludering och delaktighet bidrar till att barn mår bra vilket är en förutsättning för lärande.

Rapporten utgår delvis från forskning och utvecklingsarbete som gjorts inom projektet Inclusive Early Childhood Education (IECE) inom European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EASNIE) där medarbetare i CHILD, bland annat professor Eva Björck, har ingått. Projektet som pågick mellan 2015–2017 hade det övergripande syftet att studera olika aspekter av inkludering, och ge rekommendationer kring hur man kan arbeta med inkludering i förskolan. Projektet har resulterat i flera viktiga bidrag om inkludering i förskolan, bland annat en ekosystem modell som visar vad som påverkar inkludering och ett självreflektionsverktyg.

Professor Eva Björck

Resultat och material från projektet används i flera kurser i den internationella masterutbildningen Childhood Interventions, som ges på JU, och vidareutvecklas genom att masteruppsatser bygger på resultat och material från projektet.

-Det är roligt att forskningen avseende delaktighet inom CHILD når ut till beslutsfattare inom EU, och framförallt att forskningen bidrar till att ge barn en bra start på det livslånga lärandet redan i förskolan. Samtidigt ger samverkan inom EU våra studenter inblick i den europeiska utvecklingen av förskolan, säger professor Eva Björck.

2020-07-01