På den här sidan hittar du avsnittet "praktisk guide 7" som handlar om spridning och användning av forskningsresultat

För att hitta det du söker snabbare kan du använda dig av länkarna nedan

Vi arbetar med processer som säkerställer att barn och deras familjer samt professionella stöds under alla stadier av forskningsprocessen.

Vi strävar efter att barnen och deras familjer ska spela en central roll som både forskningsdeltagare och i förekommande fall som medforskare, att deras synpunkter respekteras och deras röster hörs under hela forskningsprocessen.

Den här guiden syftar till att ge förslag till spridning av forskningsresultat. Spridning av forskning är ett ansvar alla forskare har med fokus på att nå ut till de målgrupper som kommer att dra nytta av forskningen. Det är viktigt att spridningen sker så att så många som möjligt får tillgång till resultaten, såsom forskningsdeltagare, familjer / professionella, verksamheter som berörs, beslutsfattare och vårdgivare. Spridning är även ett villkor från vissa finansierings-organisationer.

Planering för spridning av forskningsresultat

Spridningen fungerar bäst när den planeras från början av projektet. Därför är det klokt att utveckla en publikationsplan eller strategi tillsammans med hela forskargruppen för detta.

Denna plan måste ses över regelbundet eftersom forskningen som genomförs kan förändras under tiden.

Olika publiceringsmöjligheter måste beaktas, inte bara för de vetenskapliga resultat (vetenskapliga tidskrifter) och konferenser, men också för hur spridningen sker till barn och deras familjer, professionella, myndigheter, skolor eller andra verksamheter som kan få nytta av resultaten.

Innehåll i en spridningsplan?

Att göra en spridningsplan kan underlätta implementeringen av forskningen till praktiken.

En plan involverar följande:

 1. Forskningsresultat - vad ska spridas?
 2. Vem ska resultatet användas för - för vem (barn, familjer, professionella) kommer det att gälla eller vem kommer att tillämpa det i praktiken?
 3. Spridningspartner - genom vilka individer, organisationer och nätverk kan resultatet spridas? Här har rådgivande gruppmedlemmar (referensgrupper) en riktigt viktig roll.
 4. Kommunikation - hur kommer forskningsresultat att förmedlas?
 5. Arbetsplan för spridning - var ska vi börja?

Former för spridning

Skriftlig information

 • Artiklar / tidningar / rapporter
 • Bokkapitel
 • Nyhetsbrev
 • Websidor
 • Sociala medier
 • Bloggar
 • Policy-dokument

Muntlig information

 • Allmänna föreläsningar
 • Presentationer på konferenser
 • Populärvetenskapliga presentationer för berörda målgrupper
 • Sociala medier, (Youtube), Film
 • Seminarier

Visuella presentationer

 • Posterpresentationer
 • Utställningar
 • Video
 • Powerpoint-presentationer

Övriga spridningsmöjligheter

 • Konst och kulturella aktiviteter (lek, dans, poesi, musik)

Vem ska vi sprida resultatet till? Finns det olika målgrupper?

Det är viktigt att först identifiera målgruppen/ grupperna och därefter överväga hur resultaten bäst kan förmedlas. Att vara tydlig för målgruppen/gruppernas behov, förmågor och intressen. För att få kunskap och insikt om detta kan deltagare från de specifika målgrupperna rådfrågas.

Hur väljer jag rätt form för spridning av forskningsresultat?

 • Identifiera målgruppen /målen
 • Tänk på individernas behov, förmågor och intressen
 • Identifiera de viktigaste resultaten för specifika målgrupper - det är troligt att det kan skilja sig mellan grupper, till exempel för barn och deras familjer, respektive professionella.
 • Vad kommer att få mest effekt?
 • Samarbete mellan forskare och målgrupp för att fastställa sätt att sprida
 • Anpassa utifrån individen till exempel ålder / läskunnighet och kunskapsnivå

Snabb spridning av resultat

Publicering i vetenskapliga tidskrifter tar tid, därför kan enklare rapporter eller andra spridningsmöjligheter ge snabbare återkoppling till målgruppen

Några av dessa inkluderar:

 • bloggar
 • sociala medier
 • webbplatser
 • Youtube
 • nyhetsbrev
 • konferenser
 • presentationer
 • workshops

När man överväger att använda dessa snabbare sätt att sprida forskningsresultat är det viktigt att beakta effekterna av att använda dessa på framtida publicering i tidskrifter, kapitel, formella skriftliga rapporter och så vidare.

Spridningsmetoder

Spridning ingår i huvudsak i två typer, i vetenskapliga rapporter och populärvetenskapliga texter och aktiviteter tillsammans med gruppen forskningen utförs med.

Resultatet från forskningen är fokuserat på att översätta kunskap till effektiva kommunikationsverktyg och sprida dem till en viss publik och presentera färdigställda resultat. Dessa kommer efter forskningen är avslutad.

Integrerade tillvägagångssätt möjliggör mer innovation och är effektiva i att implementeras i verksamheter och hos målgrupper som forskningen berör.

I alla forskningsprojekt är det viktigt att bestämma resurser för spridning eftersom vissa spridningsmöjligheter kan vara dyra och kräva specifik expertis (videor, filmer, utställningar) tänk på resursåtgången. Det är viktigt att det är strategiskt för att resultaten ska nå ut till så många som möjligt inom respektive målgrupper (t.ex. boklanseringar på konferenser, workshops, policymöten).

Deltagare (barn och familjer, professionella) i forskningsprojektet kan vara till hjälp för att skriva och granska forskningen utifrån deras intresse och dagliga liv. De kan också ge idéer för spridning genom att informera forskargruppen om kommande evenemang och aktiviteter, nyhetsbrev och möjligheter att få kontakt med organisationer och nätverk.