Möte med minnen i samverkan med Jönköpings Läns Hembygdsförbund

Personer med demenssjukdom lever under förhållandevis lång tid i sin ordinarie hemmiljö och har samma behov som andra av meningsfulla aktiviteter i sin närmiljö. Det är därför angeläget att utveckla meningsfulla aktiviteter riktade till personer med demens. Även om demens kan ha en negativ inverkan på vardagliga aktiviteter och det sociala livet är målet att personer med demens ska kunna leva ett ”aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag”.

Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera de dagliga utmaningarna och ett sätt att bekämpa minnesproblematiken. Demens berör inte bara de som insjuknar utan också deras anhöriga. Anhörigvårdare har ofta behov av samhälleligt stöd och att erbjudas aktiviteter där även anhöriga inkluderas.

Svenskt Demenscentrum arbetar aktivt för ett demensvänligt samhälle. Ett exempel på aktiviteter mot ett demensvänligt samhälle är den anpassade konstvisningen Möten med Minnen som bedrivs på flera museer i Sverige. Möten med Minnen har sitt grund i ett utarbetat koncept med specialvisningar på The Museum of Modern Art [MoMA] i New York under namnet Meet Me at MoMA. Visningarna sker i grupp och innebär att titta på och reflektera kring konst eller föremål utifrån olika teman. Förutom konstrelaterade ämnen kan visningarna istället utgå från till exempel bygdehistora och bruksföremål.

Syftet med denna studie är att utvärdera om en visningsaktivitet av föremål inom hembygdsföreningar kan påverka sinnesstämning i stunden hos personer med mild eller medelsvår demens. Vidare är syftet att utvärdera närståendes upplevelser av konstvisningsaktiviteten. Studien har en kvalitativ deskriptiv design i form av en pilotstudie där observation, självskattning och intervju ingår.

Forskning om konstvisnings-aktiviteter för personer med demens baserade på Meet Me at MoMA finns i olika delar av världen, men motsvarande studier saknas i Sverige och Norden. Att bevisa att metoden även fungerar i Sverige kan ha betydelse för dess legitimitet och spridning.

Projektet är delvis finansierat av Aktiestinsens stipendiefond.

Kontakt: Ann Johansson

2019-09-25