Hälsa för äldre personer genom aktivitetsengagemang

Omkring 20 procent av alla äldre personer lever med psykisk ohälsa. En riskfaktor för depression är bland annat ensamhet och förlust av nära anhörig, medan skyddsfaktorer för psykisk hälsa är att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans. Projektet tar sin utgångspunkt i den amerikanska hälsofrämjande och förebyggande evidensbaserade programmet, Lifestyle Redesign ©.

Syftet med projektet är att utvärdera resultatet av 10 alternativt 3 veckors aktivitetsfokuserad gruppintervention för äldre personer över 75 år, med ökad risk för psykisk ohälsa och aktivitetsbegränsning, och huruvida dessa interventioner kan bibehålla alternativt förbättra psykisk hälsa och aktivitetsengagemang.

Studien har en experimentell design i form av en pilotstudie där resultatet av 1) en gruppintervention under 10 veckor kommer att jämföras med 2) en gruppintervention under 3 veckor. Vid gruppträffarna kommer olika teman och aktivitetsområden presenteras (och väljas utifrån deltagarnas behov), individuella mål sättas, aktiviteterna diskuteras och erfarenheter delas, de aktiviteter som deltagarna upplever som meningsfulla och intressanta genomförs och sedan sker en reflektion över aktivitetens betydelse för den egna hälsan. Exempel på tema är Aktivitet, hälsa och åldrande. Exempel på aktivitetsområden är digital teknik som social aktivitet och kulturella aktiviteter. Bedömningsinstrument för mental hälsa och aktivitetsengagemang används vid baslinjemätning och uppföljning efter 3 och 12 månader. Studien genomförs i samverkan med Huskvarna vårdcentrum.

Projektet är finansierat av Aktiestinsens stipendiefond.

Kontakt: Ann Johansson

2019-09-25