OCTO-2 – En studie om äldre personers fysiska aktivitet, mobilitet, ADL-förmåga, sociala relationer och hälsa

Det övergripande syftet med OCTO 2-studien är att studera äldre personers fysiska aktivitet, mobilitet, ADL-förmåga och sociala relationer, samt att sätta detta i relation till hälsa.

Den första grundläggande datainsamlingen i studien genomfördes 2009-2010, då totalt 328 personer deltog i studien. OCTO 2-studien baseras på ett populationsbaserat slumpmässigt urval av personer i åldrarna 75, 80, 85 respektive 90 år, boende i Jönköpings län vid tidpunkten för datainsamlingen. Datainsamlingen bestod av flera delar: en personlig intervju; funktionella tester av fysisk funktionsförmåga; screeningtest för kognitiv förmåga; blodprovstagning; samt mätning av längd, vikt, blodtryck och lungfunktion. De olika intervju/undersökningsmomenten genomfördes vid ett och samma tillfälle i studiedeltagarnas hem och utfördes av forskningssjuksköterskor med särskild utbildning för uppgiften.

En särskild delstudie genomfördes även inom ramen för projektet för att kunna göra ett reliabilitetstest av ett nytt frågeformulär som berör äldre personers mobilitet, det s.k. Life-Space Assessment-formuläret.

Under 2017-2028 kommer det ske en uppföljning.

Kontakt: Marie Ernsth-Bravell, Eleonor Fransson

2017-10-25