Värna framtidens välfärd genom ’Bridge employment’ i ett förlängt och ”lustfyllt” arbetsliv

Ska välfärden säkras för framtiden krävs en omvänd diskurs i samhället som handlar om ”pro”-arbete snarare än ”pro”-pension. Äldre personer är friskare, mer välutbildade och har en längre period som ålderspensionärer framför sig än tidigare. Men de har inte ökat sin närvaro på arbetsmarknaden. Vilka är incitamenten för att äldre personer ska vilja, kunna och tillåtas arbeta längre? Flertalet äldre lämnar arbetslivet vid fyllda 65 och lika många vid 61 som vid 67. Med arbetsgivarens medgivande/godkännande kan man arbeta längre. Studier har visat att äldre är villiga att arbeta efter uppnådd pensionsålder om de har ett större ekonomiskt utbyte av det samt möjlighet till mer flexibla arbetstider. Olika gruppers tankar om sin pension skiljer sig åt, liksom när de ställs inför frågan; vid planering, vid beslut eller en tid efter, men forskning visar att de flesta bestämt sig redan vid 63. Vilka insatser arbetsgivare är beredda att göra för att behålla sin äldre arbetskraft är ett tämligen outforskat område, liksom arbetskamraters syn på äldres förutsättningar att arbeta kvar. Därför är syftet med föreliggande forskningsprojekt att kartlägga vad som predicerar det ”lustfyllda”, förlängda arbetslivet från ett samhälleligt, organisatoriskt och individuellt perspektiv. Vidare är syftet att identifiera och beskriva hur äldre vuxna, arbetsgivare och arbetskamrater ser på äldres förutsättningar att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Projektet bygger på enkätstudier till ett representativt urval av den yrkesarbetande populationen i Sverige tillsammans med enkätstudier till arbetsgivare och arbetskamrater. Materialet från enkätstudierna bearbetas och följs upp med fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer. Enligt vår kännedom har ingen så omfattande populationsstudie med vår studiedesign genomförts tidigare i Europa.

Kontakt: Anita Björklund Carlstedt

2016-09-29