Hälsans utveckling sent i livet: Med sikte på en funktionell vård av äldre med multipla sjukdomar och funktionshinder genom förståelse av utvecklingsmönster och orsakerna till dessa

Det här är ett projekt som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet. För att förstå den heterogenitet som finns i åldrande individers övergångsfaser mellan olika skeden, har vi skapat ett integrerat forskningsprogram som använder ett livsloppsperspektiv för att ta itu med ett antal frågor om hur miljö, livsstil och gener agerar i samverkan för att producera individuella mönster i människans livsutveckling. Vi fokuserar särskilt på miljön tidigt i livet och i medelåldern och på biomarkörer, samt på att undersöka hur potentiella buffrande effekter kan utöka antalet friska år. Projektet syftar till en fullständig beskrivning av de personer som kännetecknas av flera funktionsnedsättningar (biologiska, funktionella i vid bemärkelse och sociala) och multisjuklighet. Resultaten av vår forskning kommer att hjälpa till med att identifiera hur framtidens sjukvård, förebyggande vård och hälsofrämjande vård för personer med flera funktionsnedsättningar bäst bör organiseras. Forskningsprogrammet omfattar tre samverkande tvärvetenskapliga teman: 1) Identifiera mönster av funktionsnedsättningar och multisjuklighet och därefter, de buffrande effekterna av livsstils- och miljöfaktorer på dessa utvecklingar sent i livet. 2) Att förstå övergångsfasen från friska till flera funktionsnedsättningar och multisjuklighet genom att studera genetik, epigenetik och interaktioner mellan gener och miljö. 3) Bedömning av hälso- och sjukvård för personer med flera funktionsnedsättningar, och hur insatser riktade till dem som löper en ökad risk för flera funktionsnedsättningar kan förhindra eller bromsa en negativ utveckling eller rentav främja hälsa.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Kontakt: Linda Johansson, Marie Ernsth Bravell

2016-09-29