Familjeliv och anhörigomsorg inom äldrevården: Par med olika hjälpbehov i särskilt boende

En ändring i socialtjänstlagen trädde i kraft 2012 som en respons på att äldre par ofrivilligt separerades när en av makarna flyttade till särskilt boende. Ändringen ger den äldre människan rätt att fortsätta bo tillsammans med sin make eller maka i särskilt boende, även om bara ena parten har behov av att flytta till särskilt boende och den medföljande är relativt frisk. Särskilt boende är dock en ambivalent miljö. Det är parets eget hem, samtidigt som det är en vårdmiljö för andra äldre människor med omsorgsbehov och en arbetsplats för vårdpersonal. Syftet med projektet är att bidra till kunskap om familjeliv och omsorg i skärningspunkten mellan den privata och den offentliga sfären i särskilt boende där par med olika omsorgsbehov bor. I projektet studeras villkoren för parets familjeliv samt den informella omsorgens betydelse för integritet och privatliv, den medföljande partners omsorgsroll, och hur den informella och formella omsorgen interagerar.

Projektet är finansierat av FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kontakt: Joy Torgé

2016-09-29