Äldre personer med psykisk funktionsnedsättning – en dubbelt marginaliserad grupp och en utmaning för framtidens välfärdsorganisationer

Detta projekt fokuserar äldre personer med allvarlig psykisk sjukdom (SMI), dvs personer 65 år och äldre som har levt med SMI under många år, i många fall i årtionden. Gruppen äldre personer med SMI, här SMI-O, inkluderar inte demens eller psykisk sjukdom med en debut efter pensioneringen. SMI-O är en nationellt och internationellt "bortglömd", ofta försummad grupp med särskilda behov. Det är en grupp som är slagits ut två gånger, genom att vara gammal och genom att ha SMI. SMI-O är en utmaning för välfärdssystemen över hela världen eftersom gruppen förväntas öka som en del av en åldrande befolkning. Dock är kunskaperna om SMI-O knappa. Gruppen SMI-O är särskilt intressant att följa på grund av de fundamentala förändringarna i psykiatrisk vård efter 1995 års psykiatrireform. För närvarande består gruppen dels av äldre människor som har varit bosatta på mentalsjukhus i åratal, och dels av "nya" äldre med SMI, som huvudsakligen har fått vård från öppen psykiatrisk vård och genom kommunernas socialtjänst. Projektet syftar till att utveckla kunskapen om målgruppens levnadsförhållanden och behov vård och omsorg över två decennier, och hur organisationen av vård, stöd och service har förändrats mot bakgrund av psykiatrireformen. Projektet räknar med att förbättra kunskaperna om dagens villkor för vård, stöd och service för äldre personer med SMI, och att indikera framtida behov av vård, stöd och service för målgruppen.

Projektet är finansierat av FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kontakt: Per Bülow, Pia Bülow

2016-09-29